Jak co roku w na lodo­wi­sku w Mis­sis­sau­ga Val­ley Com­mu­ni­ty Cen­tre – przy 1275 Mis­sis­sau­ga Val­ley Blvd otwar­ty był pol­ski pawi­lon Mis­sis­sau­gi, prak­tycz­nie w tym samym for­ma­cie, co w roku ubie­głym, z tym, że raczej uby­ło stra­ga­nów. Jak co roku moż­na było też zjeść tra­dy­cyj­ne pol­skie potra­wy i podzi­wiać tań­ce pol­skich zespo­łów folk­lo­ry­stycz­nych. Trud­no było się jed­nak oprzeć wra­że­niu, że naj­wyż­szy czas na nowy for­mat pre­zen­ta­cji pol­skiej obec­no­ści w Mississaudze…