Gło­so­wa­nie w wybo­rach do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w obwo­dach utwo­rzo­nych w Kana­dzie odby­wa­ło się w sobo­tę 25 maja 2019 r. w godz. 7.00–21.00 cza­su miej­sco­we­go. W Toron­to przed połu­dniem padał ulew­ny deszcz, fre­kwen­cja była bar­dzo duża, zara­je­stro­wa­ło się ponad 2400 osób, przed wej­ściem do budyn­ku kon­su­la­tu usta­wia­ła się kolej­ka, porząd­ku pil­no­wa­li har­ce­rze ze Związ­ku Har­cer­stwa Pol­skie­go poza gra­ni­ca­mi Kra­ju. Nastrój był pod­nio­sły, ludzie roz­ma­wia­li o spra­wach kra­ju, a w kolej­ce moż­na było dostrzec wie­le mło­dych osób.

Kon­su­lat RP w Toron­to. Kolej­ka ocze­ku­ją­cych ok.100 osob. Czas ocze­ki­wa­nia wyno­sił ok.25–30 min i raczej wydłu­żał się. Nastro­je pro­pol­skie i patrio­tycz­ne. Zamknię­cie loka­lu godz.21.

Foto: Andrzej Jasński