Na Onta­rio Pla­ce nie ma miej­sca dla kon­do­mi­niów i kasy­na, ogło­sił we wto­rek rząd pre­mie­ra For­da. Pro­win­cja wcze­śniej ogło­si­ła kon­kurs na zago­spo­da­ro­wa­nie par­ku roz­ryw­ki otwar­te­go w 1971 roku, a teraz mini­ster tury­sty­ki Micha­el Tibol­lo zazna­czył, że nie wszyst­kie pro­po­zy­cje są mile widzia­ne. Już zgło­szo­no set­ki pomy­słów, a teraz mini­ster­stwo cze­ka na part­ne­rów z kra­ju i zagra­ni­cy, któ­rzy są goto­wi pod­jąć się reali­za­cji zada­nia. Pro­jek­ty moż­na skła­dać do 3 wrze­śnia. Zgło­sze­nia pod­mio­tów z sek­to­ra pry­wat­ne­go, któ­re korzy­sta­ją z pomo­cy publicz­nej, nie będą przyj­mo­wa­ne – czy­li rząd szu­ka inwe­sto­ra, a nie chce sam pła­cić za prze­bu­do­wę Onta­rio Place.
Kino Cine­sphe­re nie musi być zacho­wa­ne, w prze­ci­wień­stwie do Budwe­iser Sta­ge. Przy­sta­nie jach­to­we moż­na prze­bu­do­wać i zor­ga­ni­zo­wać w innym miej­scu, ale nie mogą być zli­kwi­do­wa­ne. Rząd chce też zacho­wać trzy hek­ta­ry parku.
Park roz­ryw­ki został zamknię­ty dla odwie­dza­ją­cych w 2012 roku z powo­du spad­ku gene­ro­wa­nych docho­dów. W tam­tym cza­sie rząd poda­wał, że odwie­dza go rocz­nie oko­ło 300 000 osób. W roku otwar­cia licz­ba odwie­dza­ją­cych się­gnę­ła 2,5 miliona.
Współ­wła­ści­cie­lem Onta­rio Pla­ce jest mia­sto Toron­to. Nie­któ­rzy rad­ni skar­ży­li się, że rząd fede­ral­ny nie prze­dys­ku­to­wał z nimi pla­nów zwią­za­nych z tym miejscem.


Reklama