W sobo­tę w pol­skiej szko­le pod­sta­wo­wej im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Mis­sis­sau­dze odby­ło się zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go. Poże­gna­no rów­nież dzie­ci klas ósmych i ogło­szo­na zwy­cięz­ców szkol­nych kon­kur­sów. Szko­ła pol­ska im. Miko­la­ja Koper­ni­ka jest naj­więk­szą pol­ską szko­łą w Kana­dzie, dzia­ła w ramach kura­to­rium szkół kato­lic­kich Duf­fe­rin Peel zaję­cia odby­wa­ją się raz w tygo­dniu w sobo­tę w szko­le św. o. Pio. Dyrek­to­rem szko­ły jest Tamer Botros, pocho­dzą­cy z Egip­tu kato­lik obrząd­ku kop­tyj­skie­go. W roz­da­niu świa­dectw wziął udział przed­sta­wi­ciel Rzecz­po­spo­li­tej kon­sul gene­ral­ny w Toron­to Krzysz­tof Grzelczyk.