W sobo­tę 1 czerw­ca 2019 roku odby­ło się spo­tka­nie kura­to­rów Fun­du­szu Mile­nium Pol­ski Chrześcijańskiej.

Na pre­ze­sa ponow­nie wybra­no mec. Mar­ka Malickiego

Fun­dusz Wie­czy­sty Mile­nium Pol­ski Chrze­ści­jań­skiej   jest nie­wy­czer­pa­nym źró­dłem wspar­cia Polo­nii kana­dyj­skiej — pisał w 50 rocz­ni­cę powsta­nia Fun­du­szu jeden z kura­to­rów Hen­ryk Gadom­ski. - Porów­nać go moż­na do pięk­ne­go drze­wa, któ­re roz­ra­sta się z każ­dym rokiem, zasi­la­ne pra­cą wyśmie­ni­tych ogrod­ni­ków, każ­de­go roku wyda­jąc dwu­krot­nie obfi­te owo­ce. Wio­sną finan­so­we wspar­cie otrzy­mu­ją: orga­ni­za­cje polo­nij­ne, szko­ły i uni­wer­sy­te­ty, zespo­ły wokal­no-tanecz­ne, teatral­ne i spor­to­we, biblio­te­ki i wydaw­nic­twa. Jesie­nią zaś stu­den­ci będą­cy człon­ka­mi polo­nij­nej spo­łecz­no­ści oraz bene­fi­cjen­ci fun­du­szy celo­wych. Histo­ria powsta­nia Fun­du­szu wią­że się z chę­cią uczcze­nia tysiąc­le­cia histo­rycz­ne­go ist­nie­nia Pol­ski i przy­ję­cia przez nią chrześcijaństwa.

Wię­cej prze­czy­tać moż­na tutaj:

http://www.goniec24.com/goniec-zycie-polonijne/item/6514‑z%C5%82ote-gody-funduszu-wieczystego-milenium-polski-chrze%C5%9Bcija%C5%84skiej

Ze sty­pen­dyst­ką Fun­du­szu Olą Kra­wiec roz­ma­wia­li­śmy już wcze­śniej, w roku 2016, pod­czas Har­cer­skiej Akcji Let­niej na Kaszu­bach w Kanadzie.