War­sza­wa, 1 czerw­ca 2019 r. — LOT roz­po­czął swo­je naj­bar­dziej ocze­ki­wa­ne połą­cze­nie tego lata. Pasa­że­ro­wie mogą teraz pole­cieć do sło­necz­nej Flo­ry­dy z wie­lu miast Euro­py przez War­sza­wę. Loty będą obsłu­gi­wa­ne czte­ry razy w tygo­dniu nowo­cze­sny­mi samo­lo­ta­mi Boeing 787–8 i 787–9 Dre­am­li­ner. Mia­mi jest dzie­wią­tym celem LOT w USA.

Loty do i z Mia­mi będą obsłu­gi­wa­ne w każ­dy ponie­dzia­łek, śro­dę, pią­tek i sobo­tę. Loty odla­tu­ją­ce z Lot­ni­ska Cho­pi­na w War­sza­wie pla­no­wa­ne są na 12:05, a przy­lot do Mia­mi pla­no­wa­ny jest na 17:30 (cza­su lokal­ne­go). Pasa­że­ro­wie odla­tu­ją z Flo­ry­dy  wie­czor­nym lotem o 20:05 i lądu­ją w War­sza­wie następ­ne­go dnia o 12:15 .
Lot z War­sza­wy do Mia­mi potrwa 11 godzin i 25 minut. Połą­cze­nie z Mia­mi będzie obsłu­gi­wa­ne wyłącz­nie przez Boein­ga 787 Dreamliners .

„ LOT two­rzy dosko­na­łą bra­mę dla wszyst­kich chęt­nych do lotu na Flo­ry­dę z Euro­py Środ­ko­wej i Wschod­niej — naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­ce­go się regio­nu kon­ty­nen­tu. Obec­nie ponad pół milio­na pasa­że­rów podró­żu­je mię­dzy tymi dwo­ma regio­na­mi pomi­mo bra­ku bez­po­śred­nich lotów. Teraz mogą lecieć przez War­sza­wę — naj­bar­dziej wygod­ny euro­pej­ski port lot­ni­czy, gdzie przez więk­szość naszych lotów ofe­ru­je­my czas połą­cze­nia w jed­ną lub dwie godzi­ny z takich miast jak Buda­peszt, Pra­ga, Buka­reszt, Kijów, Koszy­ce, Tal­lin, Wie­deń, Moskwa, Wil­no, a tak­że Dus­sel­dorf, Ham­burg, Sztok­holm — mówi Rafał Mil­czar­ski, pre­zes zarzą­du PLL LOT.

Mia­mi jest już dzie­wią­tym celem LOT- u w USA. Roz­po­czy­na­jąc nowe połą­cze­nie z Flo­ry­dą, LOT przy­czy­nia się do roz­wo­ju ruchu tury­stycz­ne­go i biz­ne­so­we­go mię­dzy Pol­ską a USA.

„Na Flo­ry­dzie miesz­ka pra­wie 500 tysię­cy osób pol­skie­go pocho­dze­nia . Cie­szy­my się, że może­my spro­stać ocze­ki­wa­niom i potrze­bom Polo­nii w Ame­ry­ce, któ­ra po raz pierw­szy może sko­rzy­stać z bez­po­śred­nich lotów na tra­sie mię­dzy Pol­ską a USA — doda­je Rafał Milczarski.

Nowe połą­cze­nie pozwo­li wyko­rzy­stać poten­cjał LOT Car­go. Mia­mi jest jed­nym z naj­waż­niej­szych lot­nisk na ryn­ku pro­duk­tów far­ma­ceu­tycz­nych, któ­re dzię­ki nowym cer­ty­fi­ka­tom IATA CEIV Phar­ma zosta­ną wkrót­ce prze­trans­por­to­wa­ne z Euro­py na Flo­ry­dę przez Dre­am­li­ne­ry LOT. LOT Car­go dostar­czy rów­nież pro­duk­ty łatwo psu­ją­ce się z Ame­ry­ki Połu­dnio­wej do Pol­ski i Euro­py, w tym owo­ce morza, warzy­wa, owo­ce egzo­tycz­ne i kwia­ty cię­te z Wene­zu­eli, Ekwa­do­ru i Kolum­bii, a tak­że samo­lo­ty i czę­ści samo­cho­do­we z Chi­le, Peru i Argen­ty­ny. LOT Dre­am­li­ners ma ładow­ność śred­nio od 12 do 13,5 tony, w zależ­no­ści od typu maszyny.

Mia­mi będzie 14 tym dłu­go­dy­stan­so­wym połą­cze­niem w sie­ci LOT i 9tym w Ame­ry­ce Pół­noc­nej. Aktu­al­na ofer­ta LOT obej­mu­je loty z War­sza­wy: do Nowe­go Jor­ku JFK i Newark, Chi­ca­go, Los Ange­les, Toron­to, Tokio, Seu­lu, Peki­nu i Sin­ga­pu­ru, New Del­hi, a tak­że do Kolom­bo. Regu­lar­na ofer­ta LOT obej­mu­je ponad 111 desty­na­cji , co ozna­cza, że ​​od począt­ku 2016 r. Ich licz­ba wzro­sła o ponad 70.

W 2018 r. LOT prze­wiózł łącz­nie ponad 8,9 mln pasa­że­rów . W tym roku pla­nu­je prze­wieźć ok. 10 milio­nów pasażerów .

(press rele­ase)