Wła­di­mir Putin prze­pro­wa­dził na Krem­lu roz­mo­wy z pre­zy­den­tem Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej Xi Jin­pin­giem, któ­ry przy­był do Rosji z wizy­tą państwową

Omó­wi­li spo­so­by dal­sze­go pogłę­bie­nia rosyj­sko-chiń­skie­go wszech­stron­ne­go part­ner­stwa i stra­te­gicz­nych inte­rak­cji, reali­za­cji dużych pro­jek­tów gospo­dar­czych i huma­ni­tar­nych. Nastą­pi­ła wymia­na poglą­dów na temat aktu­al­nych pro­ble­mów mię­dzy­na­ro­do­wych i regionalnych.

Po roz­mo­wach odby­ła się cere­mo­nia wymia­ny doku­men­tów na temat współ­pra­cy w róż­nych dzie­dzi­nach, pod­pi­sa­na pod­czas pań­stwo­wej wizy­ty pre­zy­den­ta ChRL w Fede­ra­cji Rosyj­skiej. Wła­di­mir Putin i Xi Jin­ping pod­pi­sa­li wspól­ne oświad­cze­nie w spra­wie roz­wo­ju kom­plek­so­wych sto­sun­ków part­ner­skich i inte­rak­cji stra­te­gicz­nych, wcho­dząc w nową erę, a tak­że wspól­ne oświad­cze­nie w spra­wie wzmoc­nie­nia glo­bal­nej sta­bil­no­ści stra­te­gicz­nej w epo­ce nowożytnej.

Póź­niej Wła­di­mir Putin i Xi Jin­ping wzię­li udział w pre­zen­ta­cji wdro­żo­ne­go pro­jek­tu inwe­sty­cyj­ne­go doty­czą­ce­go budo­wy fabry­ki samo­cho­dów w regio­nie Tula. Sze­fo­wie obu państw zba­da­li eks­po­zy­cję chiń­skich pojaz­dów tere­no­wych Xava­le mon­to­wa­nych w Rosji.

Reklama