Książ­ka jest to mędrzec łagod­ny i pełen słodyczy.

        Puste życie napeł­nia świa­tłem, a puste ser­ce wzruszeniem.

        Kor­nel Makuszyński

REKLAMA

        8 czerw­ca od godzi­ny 10:00 ucznio­wie Szkol­ne­go Punk­tu Kon­sul­ta­cyj­ne­go przy Kon­su­la­cie Gene­ral­nym RP w Toron­to wzię­li udział w akcji orga­ni­zo­wa­nej przez mie­sięcz­nik „ Biblio­te­ka w Szko­le”- Jak nie czy­tam jak czy­tam, przy­go­to­wa­nej w przez panią kie­row­nik Syl­wię Kru­pę. Swo­ją obec­no­ścią akcję wsparł Gość  Hono­ro­wy, Pani Jolan­ta Grzel­czyk. Pani Jolan­ta Grzel­czyk przy­po­mnia­ła uczniom o roli i zna­cze­niu czy­ta­nia; opo­wie­dzia­ła o wła­snej przy­go­dzie z książ­ką a następ­nie prze­czy­ta­ła uczniom frag­ment książ­ki pt. ”Mały Ksią­żę”. Akcja ta, ma na celu pro­mo­cję czy­tel­nic­twa w j.polskim wśród dzie­ci i mło­dzie­ży oraz zama­ni­fe­sto­wa­nie, że czy­ta­ją wię­cej, niż dorośli.

„Chcie­li­śmy, powie­dzia­ła pani kie­row­nik,  aby ucznio­wie poczy­ta­li  w towa­rzy­stwie kole­gów i kole­ża­nek, nauczy­cie­li i rodzi­ców; aby książ­ka koja­rzy­ła się z roz­ryw­ką a nie tyl­ko  z obo­wiąz­kiem szkol­nym. Ci ucznio­wie, któ­rzy czy­ta­ją na co dzień zoba­czy­li, że nie są jedy­ni, a ci, któ­rzy nie czy­ta­ją, mie­li oka­zję zacząć czytać…”

Na zakoń­cze­nie ucznio­wie otrzy­ma­li pamiąt­ko­we zakład­ki do ksią­żek od Pani Jolan­ty Grzelczyk.

Syl­wia Krupa