Ale szczę­śli­wie Niem­cy zdo­ła­li zrzu­cić nazi­stow­skie jarz­mo, dzię­ki wysił­ko­wi całe­go spo­łe­czeń­stwa dążą­ce­go do wol­no­ści i demokracji…:)
I dzi­siaj są już wśród Alian­tów, któ­rzy bra­li udział w lądo­wa­niu w Normandii 🙂