Miesz­kań­cy Monc­ton nie będą mogli spraw­dzić, przy­naj­mniej do koń­ca tego roku, co znaj­du­je się na dru­gim koń­cu tęczy. Pomysł malo­wa­nia przejść dla pie­szych nie w tra­dy­cyj­ną zebrę, a w tęczę, został odrzu­co­ny. Spra­wa może powró­cić, gdy Trans­por­ta­tion Asso­cia­tion of Canan­da opu­bli­ku­je swój raport z oce­ny bez­pie­czeń­stwa tęczo­wych przejść.

Mia­sto prze­ma­lo­wa­ło kil­ka przejść dla pie­szych w 2017 roku, by oka­zać wspar­cie oso­bom homo‑, bi- i trans­sek­su­al­nym. Wyco­fa­ło się z tej ini­cja­ty­wy w zeszłym roku, tłu­ma­cząc się wzglę­da­mi bez­pie­czeń­stwa. Na razie wspar­cie dla LGBTQ oka­zy­wa­ne będzie za pomo­cą 40 tęczo­wych ban­ne­rów, któ­re będą wisia­ły nad Main Stre­et w lip­cu i sierpniu.