Poli­cja twier­dzi, że czte­ry oso­by zosta­ły ran­ne, a trzy inne są w aresz­cie po strze­la­ni­nie na pla­cu Nathan Phil­lips pod­czas zgro­ma­dze­nia fanów Rap­tors któ­rzy zdo­by­li NBA Championship.

Strza­ły sły­chać w pobli­żu Bay and Albert Stre­et w połu­dnio­wo-wschod­nim rogu pla­cu tuż przed godzi­ną 16.00

Obra­że­nia ofiar są poważ­ne, ale nie zagra­ża­ją życiu.

Reklama

Jeden podej­rza­ny został aresz­to­wa­ny na połu­dnio­wej stro­nie Queen Stre­et przy Albert Stre­et. Kil­ku ofi­ce­rów podob­no obez­wład­ni­ło podej­rza­ne­go i ode­bra­ło mu pistolet.

Inny podej­rza­ny rów­nież został aresz­to­wa­ny, a na miej­scu zda­rze­nia skon­fi­sko­wa­no dru­gą sztu­kę bro­ni pal­nej. Aresz­to­wa­no też trze­cią osobę

Spi­ker z Rap­tors, Matt Devlin, prze­ma­wia­ją­cy ze sce­ny, potwier­dził, że ma miej­sce incy­dent i wezwał fanów do zacho­wa­nia spokoju.

Widać było, że ludzie ucie­ka­ją z oko­li­cy, a naocz­ni świad­ko­wie mówi­li, że odgłos strze­la­ni­ny dopro­wa­dził część tłu­mu do pani­ki,  ludzie krzy­cze­li i cho­wa­li się w pobli­skich krzakach.

Prze­wra­ca­no wóz­ki z dzieć­mi  pod­czas gdy rodzi­ce pró­bo­wa­li je osła­niać przed nacie­ra­ją­cym tłumem.

Poli­cja usta­wi­ła bary­ka­dy po połu­dnio­wej stro­nie placu.

Według donie­sień kil­ka osób prze­wie­zio­no do szpi­ta­la, w tym poli­cjan­ta potur­bo­wa­ne­go przez uciekających.

Pani­ka roz­prze­strze­ni­ła się na Eaton Cen­ter, gdy strza­ły były sły­sza­ne przez wej­ście na Albert Stre­et, a prze­ra­że­ni ludzie bie­ga­li w cen­trum han­dlo­wym i na zewnątrz po Dundas.

Trwa docho­dze­nie. Poli­cja ape­lu­je do świad­ków o zgła­sza­nie się.