Pol­skie uzdro­wi­ska są jed­ny­mi z naj­po­pu­lar­niej­szych w Euro­pie, a to z uwa­gi na opty­mal­ne wyko­rzy­sta­nie wszel­kich moż­li­wych bogactw, jakie dała nam natura.

Pol­ska tra­dy­cja bal­ne­olo­gicz­na się­ga XIII wie­ku. Po 400-let­nim okre­sie zapa­ści odży­ła w XVII wie­ku wraz z odkry­ciem proz­dro­wot­nych wła­ści­wo­ści surow­ców natu­ral­nych, w jakie boga­ta jest pol­ska zie­mia. Zabie­gi takie jak kąpie­le boro­wi­no­we, siarcz­ko­we, solan­ko­we, igli­wio­we czy z uży­ciem wód mine­ral­nych są uni­ka­to­we na uzdro­wi­sko­wej mapie świa­ta, a ich sku­tecz­ność lecz­ni­cza jest nie­kwe­stio­no­wa­na. Do naszych „wód” jeź­dzi­li nawet moż­ni tego świa­ta, na przy­kład cary­ca Kata­rzy­na II, Fry­de­ryk Cho­pin, Johann Wol­fgang Goethe, Win­ston Chur­chill, a tak­że pre­zy­dent USA John Quin­cy Adams.

Pol­skie uzdro­wi­ska przy­cią­ga­ją nie tyl­ko zaso­ba­mi natu­ral­ny­mi, ale tak­że impo­nu­ją­cym jako­ścią ryn­kiem hote­lar­sko – sana­to­ryj­nym. Pole­ca­ne w Goń­cu sana­to­ria to pre­sti­żo­we, nowo­cze­sne obiek­ty ofe­ru­ją­ce wyso­ki stan­dard zakwa­te­ro­wa­nia, wyży­wie­nia, a przede wszyst­kim opie­ki medycz­nej. W tych sana­to­riach i hote­lach typu Medi­cal SPA pra­cu­ją leka­rze będą­cy auto­ry­te­ta­mi w medy­cy­ny rekon­wa­le­scen­cyj­nej czy reha­bi­li­ta­cji. Nowo­cze­sność zaple­cza zabie­go­we­go w połą­cze­niu z zaso­ba­mi natu­ral­ny­mi i wyspe­cja­li­zo­wa­ną kadrą medycz­ną spo­wo­do­wa­ła, że do pol­skich sana­to­riów i uzdro­wisk przy­jeż­dża­ją po zdro­wie kura­cju­sze z całe­go świa­ta, i niko­go już nie dzi­wią leczą­cy się w nich pacjen­ci z Euro­py Zachod­niej, Bli­skie­go Wscho­du czy obu Ameryk.

Świę­to­krzy­ska solan­ka – jedy­na taka na świecie

Bogac­twem tego regio­nu są źró­dła ter­mal­nych wód siarcz­ko­wych, mają­cych bar­dzo sze­ro­kie zasto­so­wa­nie lecz­ni­cze. Solan­ki siarcz­ko­we, wydo­by­wa­ne z „Szy­bu Solec­kie­go” od pra­wie 200 lat leczą róż­no­rod­ne scho­rze­nia kura­cju­szy “Uzdro­wi­ska Solec-Zdrój”. Jest to uni­kal­ne, z uwa­gi na war­to­ści zdro­wot­ne, uję­cie wód mine­ral­nych tego typu na świe­cie. Solec­kie Uzdro­wi­sko spe­cja­li­zu­je się przede wszyst­kim w lecze­niu scho­rzeń narzą­du ruchu, głów­nie cho­rób zwy­rod­nie­nio­wych, reu­ma­tycz­nych i gość­co­wych. Nie­za­leż­nie od tego pro­wa­dzi kura­cje zwią­za­ne z pro­ble­ma­mi skór­ny­mi i der­ma­to­lo­gicz­ny­mi, a zakres świad­czeń medycz­nych “Uzdro­wi­ska Solec- Zdrój” jest bar­dzo szeroki.

W sąsiedz­twie Sol­ca-Zdro­ju znaj­du­je się uro­cza miej­sco­wość kura­cyj­na Busko-Zdrój. I tu wody siarcz­ko­we wyko­rzy­sty­wa­ne są opty­mal­nie. Nowo­cze­sny Zakład Przy­ro­do­lecz­ni­czy Sana­to­rium „Nida-Zdrój” ofe­ru­je bar­dzo boga­ty wachlarz zabie­gów, w tym bal­ne­olo­gicz­nych i fizjo­te­ra­peu­tycz­nych. W „Nidzie” wyle­czy­my cho­re sta­wy, reu­ma­tyzm, cho­ro­by ukła­du ner­wo­we­go i naczyń obwo­do­wych. Ogrom­ny, wła­sny obszar par­ko­wy „Nidy-Zdro­ju” dodat­ko­wo sprzy­ja rekre­acji, nato­miast o wyśmie­ni­tej kuch­ni w tym Sana­to­rium krą­żą już legendy.

Czte­ro­gwiazd­ko­wy hotel “Sło­necz­ny Zdrój Medi­cal SPA & Wel­l­ness” to tak­że sta­ły gość na łamach Goń­ca. Trud­no nie zachwy­cić się ele­gan­cją i wyso­kim stan­dar­dem ofe­ro­wa­nych w “Sło­necz­nym Zdro­ju” usług, rów­nież medycz­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych; to 44 gabi­ne­ty wypo­sa­żo­ne w naj­wyż­szej kla­sy sprzęt medycz­ny oraz SPA. “Sło­necz­ny Zdrój” jest uzna­wa­ny w kra­ju za jeden z naj­lep­szych ośrod­ków reha­bi­li­ta­cyj­nych, gdzie kom­plek­so­wo leczo­nych jest wie­le scho­rzeń. Ten hotel sana­to­ryj­ny nie tyl­ko miej­sce dla ludzi cho­rych – war­to przy­je­chać tam rów­nież na wypo­czy­nek, korzy­sta­jąc z atrak­cyj­nych ceno­wo i zabie­go­wo pakie­tów pobytowych.

Kura­cju­sze, od lat korzy­sta­ją­cy z dobro­dziej­stwa zabie­gów w buskim, ele­ganc­kim Sana­to­rium „Sło­wac­ki” z utę­sk­nie­niem wycze­ki­wa­li otwar­cia nowe­go, dru­gie­go obiek­tu sana­to­ryj­ne­go – Ter­my „Sło­wac­ki” SPA. Otwar­cie nastą­pi­ło kil­ka dni temu i „Ter­ma Sło­wac­ki” już przy­ję­ła pierw­szych gości. Jest to luk­su­so­wy hotel z nowo­cze­snym Zakła­dem Przy­ro­do­lecz­ni­czym, kom­plek­sem base­nów, w tym z wodą siarcz­ko­wą ter­mal­ną, solan­ko­wo-jod­ko­wą i zwy­kłą, z impo­nu­ją­cym zaple­czem rekre­acyj­no — gastro­no­micz­nym. W „Ter­mie” dzia­ła też kli­ni­ka chi­rur­gii pla­stycz­nej i medy­cy­ny anty-aging. Wła­ści­ciel­ka obiek­tu stwo­rzy­ła tak­że część base­no­wą z atrak­cja­mi dla dzie­ci oraz salę zabaw dla malu­chów, zatem war­to przy­je­chać tu z całą rodziną.

Miło­śni­cy malar­stwa zachwy­ce­ni będą poby­tem w buskim hote­lu sana­to­ryj­nym „Bri­stol ART & Medi­cal SPA”, w któ­rym wie­rzą­cy w uzdra­wia­ją­cą moc sztu­ki wła­ści­cie­le zgro­ma­dzi­li bli­sko 200 dzieł wybit­nych pol­skich arty­stów. Ultra­no­wo­cze­sne medi­cal cen­ter dys­po­nu­je m. in. base­nem oczysz­cza­nym nano­sre­brem i bież­nią anty­gra­wi­ta­cyj­ną, na któ­rej kura­cju­sze czu­ją, jak­by uno­si­li się w powie­trzu. Bież­nia ta, opar­ta o tech­no­lo­gię NASA jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla pacjen­tów po uszko­dze­niach w obrę­bie wszyst­kich sta­wów koń­czyn dol­nych, sta­wów bio­dro­wych, kola­no­wych i skokowych.

Po luk­sus i spo­kój do Lądka-Zdroju

Po raz pierw­szy na łamach Goń­ca pole­ca­my naszym Czy­tel­ni­kom Hotel “Tro­jan” – luk­su­so­wy obiekt sana­to­ryj­ny znaj­du­ją­cy się w dol­no­ślą­skim uzdro­wi­sku Lądek — Zdrój. Jest to jed­no z naj­star­szych uzdro­wisk w Pol­sce, a wody lecz­ni­cze czy­nią go rów­nież jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych. W Ląd­ku bije aż 7 źró­deł lecz­ni­czej wody mine­ral­nej, posia­da­ją­cej uni­kal­ne w ska­li kra­ju wła­ści­wo­ści proz­dro­wot­ne. To w Ląd­ku Zdro­ju od wie­lu lat gości co roku Sta­ni­sław Sło­niew­ski, zna­ny całej Polo­nii orga­ni­za­tor imprez arty­stycz­nych i wła­ści­ciel Pro­mo­cyj­nej Gru­py Polonia.

- Od lat spę­dzam wraz z mał­żon­ką waka­cje w “Tro­ja­nie” i wciąż jeste­śmy zachwy­ce­ni i hote­lem, i oko­li­cą. Podo­ba się nam atmos­fe­ra w tym hote­lu; wszy­scy są bar­dzo ser­decz­ni i przy­jaź­ni. Aku­rat ten hotel odpo­wia­da nam ide­al­nie. Korzy­sta­my z krio­te­ra­pii, jaski­ni sol­nej, okła­dów boro­wi­no­wych i kąpie­li siar­cza­no­wych. Na szczę­ście nie potrze­bu­je­my lecze­nia, ale oso­by cho­re mogą wyku­pić sobie pakiet lecz­ni­czy. Po 10 dniach wyjeż­dża­my stam­tąd jako nowo naro­dze­ni i już nie może­my się docze­kać kolej­nych waka­cji – mówi Sta­ni­sław Sło­niew­ski z Oakville.

Kar­pacz – schud­nąć raz na zawsze!

Rów­nież na Dol­nym Ślą­sku – w Kar­pa­czu, w prze­pięk­nym kra­jo­bra­zie Kar­ko­no­szy znaj­du­je się Insty­tut Zdro­wia „Sofra”. Tam spe­cja­li­ści leczą die­ta­mi – i to nie tyl­ko nad­wa­gę, ale rów­nież wie­le innych scho­rzeń. Sku­tecz­ność kura­cji odchu­dza­ją­cych i zdro­wot­nych pro­wa­dzo­nych w opar­ciu o pra­wi­dło­wo dobra­ną die­tę spra­wia, że ta nowa­tor­ska meto­da prze­ciw­dzia­ła­nia cho­ro­bom cywi­li­za­cyj­nym, ale też niwe­lu­je wie­le innych scho­rzeń. W Insty­tu­cie „Sofra” spę­dzą Pań­stwo wspa­nia­łe waka­cje (z „Sofry” widać Śnież­kę!) i wró­cą z nich dużo szczu­plej­si i sprawniejsi.


Mor­ski wiatr w Warszawie

Pod­war­szaw­skie “Uzdro­wi­sko Kon­stan­cin – Jezior­na” to jedy­ne uzdro­wi­sko na Mazow­szu. Nale­żą­ce do Gru­py Uzdro­wi­ska Pol­skie jest ewe­ne­men­tem na uzdro­wi­sko­wej mapie Pol­ski; nie tyl­ko posia­da wła­sne uję­cie lecz­ni­czej solan­ki, ale pomi­mo bli­sko­ści duże­go mia­sta w Kon­stan­ci­nie – Jezior­nej panu­je tam nad­mor­ski kli­mat! “Uzdro­wi­sko Kon­stan­cin- Jezior­na” to dosko­na­ła alter­na­ty­wa dla tych Czy­tel­ni­ków Goń­ca, któ­rzy pla­nu­ją urlop w War­sza­wie, bez podró­ży po Pol­sce. Moż­na zare­zer­wo­wać sobie tu tur­nus i sko­rzy­stać z reha­bi­li­ta­cji narzą­dów ruchu, neu­ro­lo­gicz­nej i kar­dio­lo­gicz­nej, a z okna podzi­wiać igli­cę Pała­cu Kultury.

Kry­sta­licz­ny Nałęczów

Do Gru­py Uzdro­wi­ska Pol­skie nale­ży tak­że “Uzdro­wi­sko Nałę­czów”. To znaj­du­ją­ce się na lubelsz­czyź­nie (ale cał­kiem nie­da­le­ko War­sza­wy) pięk­ne mia­stecz­ko jest miej­scem obfi­tym w źró­dła boga­tej w magnez wody, będą­cej reme­dium na codzien­ny stres i zwią­za­ne z nim cho­ro­by o pod­ło­żu kar­dio­lo­gicz­nym. Nawie­wa­ne tu masy powie­trza prze­sy­co­ne są olej­ka­mi ete­rycz­ny­mi wydzie­la­ny­mi przez oko­licz­ne drze­wa igla­ste i inne proz­dro­wot­ne sub­stan­cje, a wody są kry­sta­licz­nie czy­ste. To stąd pocho­dzą dostęp­ne w pol­skich skle­pach w GTA smacz­ne wody mine­ral­ne „Nałę­czo­wian­ka” i „Ciso­wian­ka”.

Nale­żą­ce do Uzdro­wi­ska sana­to­ria ofe­ru­ją ponad 100 zabie­gów z zakre­su kine­zy­te­ra­pii, fizy­ko­te­ra­pii, hydro­te­ra­pii i dia­gno­sty­ki medycz­nej, reha­bi­li­ta­cji kar­dio­lo­gicz­nej (tak­że po ope­ra­cjach) i po zabie­gach endo­pro­te­zo­pla­sty­ki sta­wów bio­dro­wych. Od nie­daw­na “Uzdro­wi­sko Nałę­czów” ofe­ru­je też reha­bi­li­ta­cję pacjen­tów z cho­ro­bą nowotworową.

Nałę­czów to rów­nież ide­al­ne miej­sce na spę­dze­nie atrak­cyj­ne­go urlo­pu w Pol­sce dla osób nie  wyma­ga­ją­cych inten­syw­nej reha­bi­li­ta­cji medycz­nej. “Dwór Nałę­czow­ski Vita­glis SPA” jest obiek­tem wprost wyma­rzo­nym na relak­su­ją­ce waka­cje – w zacisz­nych wnę­trzach luk­su­so­we­go hote­lu mogą Pań­stwo sko­rzy­stać z zabie­gów fizjo­te­ra­peu­tycz­nych, boga­tej ofer­ty SPA, oraz oddać się w ręce spe­cja­li­stów medy­cy­ny anty-aging. “Dwór Nałę­czow­ski” szczy­ci się rów­nież eks­klu­zyw­ną kuch­nią euro­pej­ską (w tym die­te­tycz­ną) i kom­for­to­wo wypo­sa­żo­ny­mi poko­ja­mi, do któ­rych war­to zapro­sić rów­nież Pań­stwa bli­skich z Polski.

Iwo­nicz – Zdrój na zdrowie

Poło­żo­ny na Pod­kar­pa­ciu kurort Iwo­nicz-Zdrój od ponad 430 lat cie­szy się uzna­niem i reno­mą, mię­dzy inny­mi ze wzglę­du na swój uni­kal­ny, lecz­ni­czy mikro­kli­mat połą­czo­ny z ide­al­nie czy­stym, natu­ral­nym śro­do­wi­skiem. To w iwo­nic­kim Sana­to­rium „Gór­nik” od pra­wie pół­wie­cza tysią­ce kura­cju­szy rocz­nie leczy sku­tecz­nie cho­re narzą­dy ruchu, dole­gli­wo­ści zwią­za­ne ze sta­rze­niem się orga­ni­zmu, skut­ki ura­zów, scho­rze­nia ukła­du ner­wo­we­go i odde­cho­we­go. Boga­ta baza rekre­acyj­na daje moż­li­wość spę­dze­nia w „Gór­ni­ku” rów­nież peł­ne­go atrak­cji urlo­pu, tak­że z dzieć­mi. Miło­śni­cy tury­sty­ki biesz­czadz­kiej powin­ni zwró­cić na Sana­to­rium „Gór­nik” uwa­gę rów­nież pod kątem hote­lo­wym, któ­re może stać się ich luk­su­so­wą „bazą wypa­do­wą”, wygod­ną i atrak­cyj­ną cenowo.

Cie­cho­ci­nek: miasto-legenda

Cie­cho­ci­nek to uzdro­wi­sko­wy uni­kat. Jego naj­więk­szym bogac­twem natu­ral­nym są obfi­te zło­ża sola­nek odpa­ro­wy­wa­nych w ogrom­nych tęż­niach – kon­struk­cjach słu­żą­cych do odpa­ro­wy­wa­nia dobro­czyn­nej dla zdro­wia solan­ki. Mają ona pra­wie 2 kilo­me­try dłu­go­ści i 16 metrów wyso­ko­ści (!), co czy­ni je uni­ka­to­wy­mi na ska­lę świa­ta. Cie­cho­ci­nek to kurort gwar­ny i kolo­ro­wy, któ­ry, dzię­ki nowo­cze­snej infra­struk­tu­rze medycz­nej i hote­lo­wej stał się sana­to­ryj­ną wizy­tów­ką Pol­ski. Czy­tel­ni­kom spra­gnio­nym popra­wy zdro­wia z dala od gwa­ru i dużych sku­pisk kura­cju­szy pole­ca­my „Dom Zdro­wia Lila”. Kame­ral­ne sana­to­rium, miesz­czą­ce się w cichej i zie­lo­nej czę­ści Cie­cho­cin­ka gwa­ran­tu­je pro­fe­sjo­nal­ną bazę reha­bi­li­ta­cyj­ną (w zakre­sie cho­rób prze­wle­kłych krą­że­nia, ukła­du odde­cho­we­go, gastro­en­te­ro­lo­gii, reu­ma­to­lo­gii, orto­pe­dii i neu­ro­lo­gii, po mastek­to­mii), dostęp­ną też w atrak­cyj­nych pakie­tach poby­to­wych. Luk­su­so­we poko­je i apar­ta­men­ty sana­to­rium „Lila” oraz wyśmie­ni­ta kuch­nia (w tym die­te­tycz­na) są dosko­na­łą ofer­tą na wypo­czy­nek połą­czo­ny z popra­wą zdrowia.

Dobro­czyn­na bał­tyc­ka bryza

Spe­cy­ficz­ną wła­ści­wo­ścią koło­brze­skie­go mikro­kli­ma­tu pla­ży jest tzw. aero­zol mor­ski. Powsta­je on przez uwol­nie­nie się z wody mor­skiej czą­ste­czek jodu, chlo­ru, soli i bro­mu, spek­ta­ku­lar­nie lecząc dro­gi odde­cho­we i migre­ny. Jeśli wybie­ra­ją się Pań­stwo nad Bał­tyk, to zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z ofer­ty koło­brze­skie­go Sana­to­rium „San”. Okła­dy boro­wi­no­we, kąpie­le solan­ko­we, tera­pia prze­ciw­o­brzę­ko­wa to tyl­ko nie­któ­re z dobro­czyn­nych zabie­gów dostęp­nych w „San”.

War­te uwa­gi są przy­go­to­wa­ne dla kura­cju­szy Sana­to­rium “San” pakie­ty lecz­ni­cze, w tym Aka­de­mia Zdro­we­go Krę­go­słu­pa. Dzię­ki wyku­pie­niu pakie­tu nie tyl­ko moż­na zaosz­czę­dzić, ale też cie­szyć się peł­ną dostęp­no­ścią zabie­gów dosto­so­wa­nych do indy­wi­du­al­nych potrzeb zdro­wot­nych. I oddy­chać, oddy­chać peł­ną piersią!

Pre­zen­to­wa­ne na łamach tygo­dni­ka Goniec uzdro­wi­ska i sana­to­ria są pre­sti­żo­wy­mi obiek­ta­mi, cie­szą­cy­mi się dosko­na­ły­mi opi­nia­mi zarów­no w Pol­sce, jak i za gra­ni­cą. Są to hote­le i ośrod­ki lecz­ni­cze otwar­te na pacjen­tów i kura­cju­szy z innych kra­jów, goto­we na dosto­so­wa­nie swo­jej ofer­ty zabie­go­wej i poby­to­wej do Pań­stwa indy­wi­du­al­nych potrzeb. Pomi­mo wyso­kie­go stan­dar­du opie­ki medycz­nej, reha­bi­li­ta­cyj­nej i samych obiek­tów (śmia­ło moż­na nazwać je luk­su­so­wy­mi), ofe­ro­wa­ne przez nie ceny są przy­stęp­ne, a w nie­któ­rych przy­pad­kach wręcz niskie. Tym samym war­to roz­wa­żyć nie tyl­ko indy­wi­du­al­ny pobyt w naszych sana­to­riach i uzdro­wi­skach, ale rów­nież wyku­pie­nie tur­nu­sów dla Pań­stwa bli­skich w Pol­sce. Wszyst­kie są przy­go­to­wa­ne na przy­ję­cie senio­rów, część z nich rów­nież osób nie­peł­no­spraw­nych. Zachę­ca­my do odwie­dza­nia stron inter­ne­to­wych pre­zen­to­wa­nych tu ośrod­ków i wybra­nia tego, któ­ry odpo­wia­da Pań­stwa potrze­bom, a z któ­re­go wró­cą Pań­stwo zdrow­si, młod­si i szczęśliwi.