Latar­nia w Port Cre­dit zosta­ła poma­lo­wa­na. Pra­ce wyko­na­ła cze­ska fir­ma Eco Tip Ltd., któ­ra zaj­mu­je się zabez­pie­cza­niem budyn­ków m.in. przed nie­ko­rzyst­nym dzia­ła­niem zanie­czysz­czeń. Cze­ska tech­no­lo­gia tra­fi­ła do Mis­sis­sau­gi dzię­ki pośred­nic­twu cze­skie­go kon­su­la­tu w Toron­to, któ­ry pomógł w nawią­za­niu współpracy.

Cze­si uży­wa­ją pokryć foto­ka­ta­li­tycz­nych, któ­re utle­nia­ją czą­stecz­ki zanie­czysz­czeń (np. tlen­ku węgla i ben­ze­nu) w ota­cza­ją­cy powie­trzu pod wpły­wem pro­mie­nio­wa­nia ultra­fio­le­to­we­go. Wyko­rzy­sty­wa­ne są nano­tech­no­lo­gie. Poma­lo­wa­na fasa­da jest przez 10 lat odpor­na na zanie­czysz­cze­nia, roz­wój ple­śni i glo­nów. Do tego fasa­da nie wyma­ga mycia, far­ba jest samoczyszcząca.


Reklama