Latem ubie­głe­go roku – od lip­ca do wrze­śnia – z powo­du przedaw­ko­wa­nia opio­idów zmar­ło w Onta­rio pra­wie 388 osób. Public Health Onta­rio opu­bli­ko­wa­ło wła­śnie zak­tu­ali­zo­wa­ne sta­ty­sty­ki. Rok wcze­śniej w tym samym okre­sie opio­idy były przy­czy­ną 414 zgo­nów. W cią­gu pierw­szych dzie­wię­ciu mie­się­cy 2018 roku po przedaw­ko­wa­niu zmar­ło 1022 osób, a w całym 2017 roku – 1261. Dla porów­na­nia w 2016 zgo­nów było 867.

Latem 2018 roku hospi­ta­li­za­cji wyma­ga­ły 2544 oso­by, nie­co mniej niż przed rokiem, gdy na izby przy­jęć tra­fi­ło 2664 pacjen­tów po przedawkowaniu.


NDP uwa­ża, że rząd powi­nien otwo­rzyć wię­cej punk­tów bez­piecz­nych zastrzy­ków. Obec­nie rząd finan­su­je dzia­ła­nie 15 takich miejsc i roz­pa­tru­je wnio­ski w spra­wie kolej­nych. Pod­kre­śla, że naj­waż­niej­sza jest prewencja.

Reklama

Onta­rio Drug Poli­cy Rese­arch Network prze­ana­li­zo­wa­ło z kolei 1337 zgo­nów spo­wo­do­wa­nych przedaw­ko­wa­niem stwier­dzo­nych od lip­ca 2017 do czerw­ca 2018 roku. Ze stu­dium wyni­ka, że bez­po­śred­nią przy­czy­ną 71 proc. był fen­ta­nyl. Pra­wie trzy czwar­te ofiar przedaw­ko­wa­nia sta­no­wi­li męż­czyź­ni. 60 proc. zmar­łych przedaw­ko­wa­ło we wła­snym domu. Poka­zu­je to, jak waż­na jest obec­ność dru­giej oso­by, któ­ra może w razie przedaw­ko­wa­nia zain­ter­we­nio­wać i podać naloxone.