Toron­toń­ska poli­cja poin­for­mo­wa­ła w pią­tek, że zama­cho­wiec, któ­ry 22 lip­ca 2018 r. strze­lał do ludzi na uli­cy Dun­fort w Toron­to 29-let­ni Faisal Hus­sa­in, któ­re­go rodzi­ce przy­by­li do Kana­dy z Paki­sta­nu nie był powią­za­ny z żad­ną orga­ni­za­cją ter­ro­ry­stycz­ną, ani inną repre­zen­tu­ją­ca rady­kal­ne ide­olo­gie czy też mowę nie­na­wi­ści, lecz był psy­chicz­nie cho­ry przez wie­le lat, a tak­że podzie­lał zain­te­re­so­wa­nia mizy­go­ni­stycz­nej ide­olo­gii przy­mu­so­we­go celi­ba­tu (podob­nie jak Alek Minas­sian inny zama­cho­wiec z Toron­to, któ­ry 3 mie­sią­ce przed zama­chem Hus­sa­ina wje­chał w tłum prze­chod­niów na uli­cy Yon­ge w Toronto).
Zaraz po zama­chu ISIL (Islam­skie Pań­stwo Ira­ku i Lewan­tu) wzię­ło odpo­wie­dzial­ność za zamach w Toron­to, stwier­dza­jąc, że ban­dy­ta był „żoł­nie­rzem Pań­stwa Islam­skie­go” i prze­pro­wa­dził atak w odpo­wie­dzi na ape­le skie­ro­wa­ne do oby­wa­te­li kra­jów koali­cji wal­czą­cej z ISIL”,

Poli­cja ujaw­ni­ła w pią­tek, że 2 dni przed zama­chem na nie­win­nych ludzi, Hus­sa­in był zatrzy­ma­ny w związ­ku usi­ło­wa­niem kra­dzie­ży loda w skle­pie Food Basics; poli­cja zatrzy­ma­ła go, ale następ­nie zwol­ni­ła bez posta­wie­nia zarzu­tów, nie poda­no przy­czy­ny dla­cze­go nie posta­wio­no mu zarzutów.
W zama­chu na Dan­forth zgi­nę­ła dzie­się­cio­let­nia Julian­na Kozis oraz osiem­na­sto­let­nia Reese Fal­lon. Przed przy­by­ciem poli­cji Hus­sa­in popeł­nił samo­bój­stwo. Poli­cja zaprze­czy­ła domnie­ma­niom jako­by był on czę­ścią jakie­goś szer­sze­go pla­nu dżi­ha­dy­stów — co poda­wa­ła tele­wi­zja CBC zaraz po zama­chu powo­łu­jąc się na źró­dła w Poli­cji — nie wia­do­mo jed­nak co wyzwo­li­ło chęć do prze­pro­wa­dze­nia tych zama­chów. Spraw­ca był trzeź­wy, a w jego krwi nie było nar­ko­ty­ków. Wszyst­kie kule jakie były wystrze­lo­ne pocho­dzi­ły z pisto­le­tu Smith and Weston kali­ber .40, któ­ry został zna­le­zio­ne przy cie­le zama­chow­ca. Pisto­let był legal­nie wywie­zio­ny do Kana­dy w 2013 roku, ale następ­nie w roku 2016. zgło­szo­no jego kra­dzież. Nie wia­do­mo, w jaki spo­sób Faj­sal Hus­se­in wszedł w jego posia­da­nie — mówi raport policji.
Poli­cja nie zdo­ła­ła też odtwo­rzyć ewen­tu­al­nych zagra­nicz­nych podró­ży zama­chow­ca ani też finan­so­wych powią­zań z orga­ni­za­cja­mi prze­stęp­czy­mi i ter­ro­ry­stycz­ny­mi i osta­tecz­nie stwier­dza w rapor­cie że Hus­se­in – wszyst­ko na to wska­zu­je – dzia­łał sam. Raport przed­sta­wił na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w pią­tek szef toron­toń­skiej policji

TUTAJ całość raportu

Reklama

Dan­forth Sho­otings Fin­dings… by on Scribd