Wizyta Prezydenta RP, dr. Andrzeja Dudy i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy w Białym Domu 12 czerwca 2019 r. potwierdza wieloletnie historyczne powiązania między Stanami Zjednoczonymi a Polską i podkreśla zaangażowanie prezydenta Donalda Trumpa w wzmocnienie partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi a Polską.

Polacy Amerykanie pochwalają nadchodzącą wizytę i mają nadzieję, że spotkanie prezydentów utoruje drogę do dalszego rozwoju wzajemnie korzystnych stosunków handlowych, a także do wzmocnienia regionalnych, europejskich ustaleń w zakresie bezpieczeństwa.

Pragniemy również przekazać obu przywódcom nasze rosnące zaniepokojenie różnymi problemami, które zagrażają harmonijnej współpracy politycznej i gospodarczej między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Istnieje niepokojąca, rosnąca liczba ataków medialnych o podłożu politycznym i często rasistowskich na Polskę i godność Polaków w Stanach Zjednoczonych i za granicą; rozprzestrzenia się wśród społeczeństwa, aby stworzyć fałszywą „dźwignię moralną” w celu uzasadnienia żądań pozaprawnych transferów polskiej własności do organizacji „restytucyjnych”.

Historia II wojny światowej jest regularnie zniekształcana nie tylko przez główne kanały medialne, ale także przez urzędników Departamentu Stanu, amerykańskich dyplomatów, członków Kongresu USA, członków środowisk akademickich i specjalnych interesów organizacji „restytucji” żydowskiej Ameryki. Wprowadzają w błąd opinię publiczną i nękają Polskę, popychając fałszywe i zwodnicze opowieści o „polskich obozach śmierci” i rzekomej polskiej „współodpowiedzialności za Holokaust”. odnoszą się do nazistów, nie identyfikując ich jako Niemców.

Nie ma wzmianki o narodzie polskim pod najbardziej brutalną okupacją niemiecką i oszałamiającymi stratami ludzkimi i materialnymi poniesionymi przez Polskę, które były proporcjonalnie większe niż straty jakiegokolwiek innego kraju. Często jednak słyszymy o „własności żydowskiej”, rzekomo skradzionej przez „złych Polaków”. Takie oczywiste zniekształcenia dotyczące II wojny światowej tworzą fałszywy obraz zacofanej, nacjonalistycznej, nietolerancyjnej i antysemickiej Polski.

Niedokładne, stronnicze i obraźliwe relacje na temat Polski wydają się celowo łączyć legalne i niekontrowersyjne kwestie realnej restytucji, które są rutynowo obsługiwane w Polsce przez sądy, z nowymi pozaprawnymi, szantażowanymi żądaniami „przekazania” tzw. „spłacić” odszkodowanie za rzekomo „skradzione żydowskie wałsność”.

Ustawa publiczna 115-171, powszechnie znana, jako ustawa S.447 i zwodniczo nazwana ustawą JUST, jest postrzegana przez wielu w społeczności polonijnej i w Polsce, jako atak na polskie interesy narodowe i szkodliwy dla dobrych stosunków między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Restytucja „własności bezspadkowej”, zgodnie z ustawą 115-171, jest w rzeczywistości wymuszeniem dla amerykańskich i innych podmiotów zagranicznych, które są całkowicie niepowiązane ze zmarłymi polskimi właścicielami i służą promowaniu nie mniej ni więcej aktu kradzieży na wielką skalę, podpartego prawnie przez Stany Zjednoczone!

Ustawa S.447 uchwalona przez Kongres USA w kwietniu 2018 r. i podpisana przez prezydenta Donalda Trumpa, choć wygląda na powierzchownie nieszkodliwą, usiłuje usankcjonować te pozaprawne roszczenia wysuwane przez organizacje restytucyjne. Są to jedynie próby wymuszenia, ponieważ wszystkie nieruchomości pozostawione bezspadkowo, niezależnie od pochodzenia etnicznego lub religijnego zmarłych właścicieli, właściwie i legalnie należą po II wojnie światowej do państwa polskiego. Powyższe wydarzyło się zgodnie z obowiązującym prawem, powszechnie przyjętymi zasadami prawnymi i tysiącletnimi tradycjami prawnymi panującymi w zachodniej cywilizacji.

Ponadto znacjonalizowane aktywa, zarówno prywatne, jak i komunalne, zostały zrekompensowane na podstawie traktatu między Stanami Zjednoczonymi a Polską z 1960 r. Oraz polskiego ustawodawstwa z dnia 20 lutego 1997 r., Które ustanowiło Komisję Regulacyjną ds. Restytucji żydowskiej własności komunalnej. Ustawodawstwo z 1997 r. Ułatwiło przekazanie ponad 2500 nieruchomości komunalnych, w tym synagog, cmentarzy i innych ośrodków kultury różnym, nowo utworzonym grupom żydowskim. Majątek komunalny, czasem całkowicie zniszczony w czasie wojny, w większości przypadków został przekazany w ich obecnym, odbudowanym stanie!

Jako polscy Amerykanie, których czujemy się zmuszeni zapytać, dlaczego Stany Zjednoczone stworzyły prawo, które mogłoby jedynie podważyć i negatywnie wpłynąć na Polskę, sojusznika Stanów Zjednoczonych?

Światowa Żydowska Organizacja Restytucyjna (WJRO), jedna z żydowskich organizacji restytucyjnych, która ma niewiele lub nie ma nic wspólnego z Polską i polskimi zmarłymi obywatelami pochodzenia żydowskiego, zażądała od polskiego państwa odszkodowania w wysokości TRZYSTA MILIARDÓW! Jest to w przybliżeniu trzykrotność kwoty zapłaconej przez Niemcy na rzecz interesów żydowskich i państwa Izrael w latach 1953–2019!

Ustawa publiczna 115-171 stwarza nie tylko zły precedens prawny naruszający obowiązujące prawo własności, ale narusza również samą Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Prawo przynosi korzyści tylko jednej grupie ofiar, ignorując inne ofiary, które poniosły identyczne straty majątkowe podczas II wojny światowej. To preferencyjne traktowanie jednej grupy ocalałych z Holokaustu w stosunku do pozostałych osób, które przeżyły ludobójstwo, to dyskryminacja ze względu na religię i pochodzenie etniczne.

Ustawa publiczna 115-171 (ustawa S.447) zasadniczo narusza warunki Traktatu z 1960 r. i umowy o odszkodowaniu między Stanami Zjednoczonymi a Polską, które uregulowały roszczenia obywateli USA przeciwko Polsce za wszystkie nieruchomości znacjonalizowane po wojnie przez rząd komunistyczny. Polska podpisała również takie umowy i umowy o odszkodowaniu z Kanadą i 12 krajami europejskimi: Wielką Brytanią, Francją, Szwajcarią, Norwegią, Szwecją, Danią, Belgią, Holandią, Luksemburgiem, Grecją, Austrią i Liechtensteinem. Należy podkreślić, że większość nieruchomości i aktywów skompensowanych na podstawie powyższych umów została wcześniej całkowicie zniszczona lub w znacznym stopniu zniszczona, wraz z otaczającą infrastrukturą, przez nazistowskie Niemcy i Rosję sowiecką.Ustawa publiczna 115-171 (ustawa S.447) zezwala na podwójną rekompensatę za mienie bezspadkowe europejskich Żydów już zapłacone przez Niemcy. Zgodnie z zobowiązaniem podjętym w Protokole nr 2 do Porozumienia luksemburskiego z 1952 r. Między Republiką Federalną Niemiec, Izraelem i Konferencją na temat żydowskich roszczeń materialnych przeciwko Niemcom, Republika Federalna Niemiec przejęła pełną odpowiedzialność za politykę ludobójstwa zadaną przez Niemiecka Trzecia Rzesza i wypłaciła Izraelowi na rzecz Konferencji sumę 450 milionów marek niemieckich za wszystkie nieruchomości, które zostały pozostawione bezspadkowo przez europejskich Żydów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

Media amerykańskie często wygodnie zapominają, że sama Polska była zarówno pierwszą ofiarą niemieckiej III Rzeszy, jak i łatwą ofiarą po Jałcie dla Rosji Radzieckiej, która przez dziesięciolecia okupowała, niszczyła i terroryzowała Polskę. Polska ani Rosja nigdy nie otrzymały rekompensaty za straty ludzkie i materialne. Same straty materialne, spowodowane przez niemiecką Trzecią Rzeszę, zostały niedawno oszacowane przez grupę roboczą polskiego parlamentu na osiemset pięćdziesiąt miliardów dolarów.

Apelujemy do prezydenta Trumpa [i do składu węgla – admin], aby dokonał prawdziwego wysiłku w celu usunięcia powyższych przeszkód w wypaczeniu historii Polski i nowych prób uzyskania pozaprawnych roszczeń na mocy ustawy publicznej 115-171 (ustawa S.447), co powoduje poważny dysonans i przeszkodę w stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Polską, a dzięki temu prezydent Trump może przywrócić zniszczoną reputację Stanów Zjednoczonych w Polsce. Tylko wtedy partnerstwo polsko-amerykańskie może się dobrze rozwijać i prosperować.

W świetle 80. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej w tym roku chcielibyśmy przypomnieć obu prezydentom, że ponoszą dużą odpowiedzialność za zachowanie prawdy historycznej i obronę sprawiedliwości historycznej.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Edwardem Jesmanem tel 310-291-2681 lub president@pacsocal.org

Podpisano:

Edward Wojciech Jesman, Polish American Congress of Southern California

Urszula Oleksyn, Polonia Institute

Janusz Sporek, Conservation Committe of Katyn Monument and Historic Objects

Dariusz Rutka, Polish American Strategic Initiative, South Carolina

Szymon Tolak, Polish American Strategic Initiative, Massachusetts

Wojciech Mazur, Polish American Strategic Initiative, Connecticut

Peter Trela, Polish American Strategic Initiative, Colorado

Andrzej Prokopczuk, Polish American Congress of Northern California

        Dodatkowi sygnatariusze będą mile widziani.