Przede wszyst­kim Pan Bóg był dla Alek­san­dra Mniej­sze­go miło­ści­wy. W dniu otwar­cia igrzysk był spo­ry deszcz koło 7 wie­czo­rem i dru­gi po  zakoń­cze­niu  tro­chę przy­dłu­giej impre­zy, któ­ra roz­po­czę­ła się o zmro­ku o 22:00.

Impre­za była wiel­kim wspa­nia­łym kolo­ro­wym ewe­ne­men­tem. Trze­ba bar­dzo, a bar­dzo chwa­lić tych co ją zapla­no­wa­li i dosko­na­le wykonali.

Na prze­bu­do­wa­nym ostat­nio sta­dio­nie Dyna­mo dzie­cia­ki w stro­jach ludo­wych wnio­sły wiel­ką fla­gę Bia­ło­ru­si, potem prze­ka­za­ły ją żoł­nie­rzom, któ­rzy ponie­śli ją dalej i przy dźwię­kach hym­nu naro­do­we­go zosta­ła wcią­gnię­ta na maszt.

Reklama

Potem zaczę­ła się para­da spor­tow­ców i jak na każ­dej olim­pia­dzie weszła naj­pierw eki­pa Gre­cji. Dalej w kolej­no­ści alfa­be­tycz­nych wcho­dzi­ła wszyst­kie dele­ga­cji poprze­dza­ne ubra­ny­mi w stro­je bia­ło­ru­skie dziew­czy­na­mi mają­ce na ple­cach olbrzy­mie okrą­głe deko­ra­cje i nazwę kraju.

Wśród nich były dele­ga­cja repu­bli­ki San Mari­no, któ­ra mie­ści się na tere­nie Włoch czy Ando­ry, któ­ra mie­ści się w Pire­ne­jach na gra­ni­cy Fran­cji i Hiszpanii.

Prze­wa­ża­ły róż­ne ubio­ry czer­wo­ne, nie­bie­skie i bia­łe ale naj­bar­dziej wyróż­nia­ła się gru­pa Litwy wystę­pu­ją­ca w stro­jach żółtych.

Po trwa­ją­cej oko­ło godzi­ny para­dzie były róż­ne spek­ta­kle poka­zy­wa­ne w środ­ku sta­dio­nu na okrą­głej sce­nie nad, któ­rą był wko­ło kil­ka­na­ście wiel­kich ekra­nów TV.

Poka­zy­wa­ne były posta­cie z histo­rii Bia­ło­ru­si; więc ”nie­śmier­tel­ny” dru­karz Sko­ry­na, twór­ca pierw­sze­go zbio­ru praw Wiel­kie­go Księ­stwa Litew­skie­go Lew Sapie­ha czy pierw­szy teo­re­tyk i prak­tyk rakiet, żyją­cy w XVII w.  Siemionowicz.

Na głów­nej try­bu­nie zasiadł w towa­rzy­stwie pre­mie­ra Rosji Mie­dwie­die­wa pre­zy­dent Łuka­szen­ko z swy­mi trze­ma syna­mi oraz wiel­ko­rząd­ca  Cze­cze­nii Ram­zan Kady­rov. Resz­ta wiel­kich z Euro­py impre­zę „ola­ła”.

dalej o igrzy­skach za tydzień.


14 czerw­ca

Tego dnia w 1940 r. z pole­ce­nia guber­na­to­ra Fran­ka przy­by­ło do KL Auschwitz 728 Pola­ków prze­zna­czo­nych na zgładzenie.

Ex ksiądz Jacek Mię­dlar i gru­pa 40 osób poje­cha­ła tam z fla­ga­mi pol­ski­mi by upa­mięt­nić tą rocz­ni­ce. Zosta­li zatrzy­ma­ni i chcia­no im zaka­zać wcho­dze­nia z pol­ski­mi fla­ga­mi na drzewcu.

Tego dnia nie było tam ani pre­zy­den­ta, ani niko­go z tak licz­nej gru­py jego pra­cow­ni­ków. Podob­nie nie było niko­go od pre­mie­ra, innych mini­strów, woje­wo­dy miej­sco­we­go. Nie było też niko­go inne­go z tzw „pra­wi­cy”

Zarów­no pre­mier, jak pre­zy­dent „zaszczy­ca­ją” impre­zy upa­mięt­nia­ją­ce śmierć Żydów w tym obo­zie i czy tym samym nie wska­zu­ją komu służą?

Wię­cej o tym co się tam sta­ło moż­na zoba­czyć na por­ta­lu — wPrawo.pl — i na tv — real24tv

Doje­nie Polski

Było źle, podob­no Ruscy rocz­nie okra­da­li Pol­skę na ponad 80 mln dola­rów. Teraz jest dobrze mamy demo­kra­cję i wiel­kie­go przy­ja­cie­la za oce­anem. Tyl­ko ten przy­ja­ciel jakoś też lubi Pol­skę doić. Nie tyl­ko jest skład­ka na NATO, ale jesz­cze będzie­my musie­li ponieść koszt bry­ga­dy ama­ry­kań­skiej.  Śred­nie upo­sa­że­nie ich soł­da­ta to ponad 40 000 zie­lo­nych rocz­nie. Będzie trze­ba kupić też nowe ”ptasz­ki”, choć nawet sam Donald nie prze­wi­du­je praw­dzi­we­go zagro­że­nia Pol­ski przez złe­go „nie­dzwe­dzia”. Ten potęż­ny i agre­syw­ny niedź­wiedź, któ­ry miał zamiar wszę­dzie wszyst­kich uszczę­śli­wić socja­li­zmem już nie istnieje.

Jest tyl­ko słab­szy niedź­wia­dek, ale na doda­tek tu i tam już po lapach dostał.

Już 70 tysięcy

Akcja pani dr Kurek, by zro­bić wresz­cie eks­ku­ma­cję w Jedwab­nym przy­nio­sła już 70 tys.podpisów i jeśli by było 100 tys. to moż­na zmu­sić sejm do jakiejś akcji.

Gdzie dobra wola?

Już z 15 lata temu pisa­łem, że ist­nie­ją urzą­dze­nia zwa­ne — under­gro­und radar — lub — geo­ra­dar —  przy pomoc, któ­rych może dowie­dzieć się co jest na jakieś 7 metrów pod zie­mią, a kto cie­ka­wy to moż­na ich opi­sy zna­leźć w internecie.

Te urzą­dze­nie jest coraz bar­dziej popu­lar­ne, tań­sze i je ma też pol­ska policja.

Lata temu przez przy­pa­dek dowie­dzia­łem się, że dys­kret­nie przej­rza­no teren gdzie są pocho­wa­nia zamor­do­wa­nia przez Niem­ców Żydzi w Jedwab­nym i wycho­dzi­ło im, że jest ich tam 124 zwłok. Oczy­wi­ście napi­sa­łem o tym do pani Kurek. Cie­ka­wi mnie czy to ona i inni nagłośnią?

Nie do wiary

Oka­zu­je się, że w USA obec­nie pro­por­cjo­nal­nie prze­by­wa naj­wię­cej w świe­cie więź­niów i sta­no­wią oni 25 % więź­niów świata.

Fili­pin­ki

Po wie­lu nie­uda­nych pod­bo­jach Kuba­nek, sze­reg wol­nych roda­ków prze­rzu­ci­ło się na inne kra­je tego regio­nu. Oka­zu­je się, że naj­lep­sze są Fili­pin­ki, co stwier­dził nama­cal­nie piszą­cy kie­dyś do „Goń­ca” Jan Osto­ja. Wycho­wy­wa­ne są na dobre żony, mówią po angiel­sku i są w zasa­dzie kato­licz­ka­mi, ale do nich dro­żej się jedzie.

Mie­sza­nie się w cudze

Olbrzy­mia ilość amba­sad w PRLu-bis, prócz Esto­nii i Bia­ło­ru­si popar­ła para­dę rów­no­ści co jest nie­zgod­ne z zasa­da­mi dzia­ła­nia amba­sad. Bo nie powin­ny mie­szać się w spra­wy wewnętrz­ne pań­stwa, w któ­rym urzędują.

Pre­zy­dent Duda ma peł­ne pra­wo amba­sa­do­rów tych państw wyko­pać z Pol­ski. Ale imć Duda to nie mar­sza­łek Pił­sud­ski czy nawet pre­zy­dent …Mościc­ki.

Kto za tym stoi?

Pro­fe­sor psy­cho­lo­gii ewo­lu­cyj­nej na Uni­wer­sy­te­cie Kali­for­nij­skim Kevin Mac­Do­nald gło­si, że Żydzi jako gru­pa repre­zen­tu­ją pew­ną stra­te­gię ewo­lu­cyj­ną. Pole­ga na etno­cen­try­zmie, ozna­cza to obro­nę wła­snej etnicz­no­ści przy jed­no­cze­snym osła­bia­niu etnicz­no­ści innych grup. W USA Żydzi pro­pa­gu­ją uni­wer­sal­ne pra­wa czło­wie­ka w celu „roz­my­cia” domi­na­cji lud­no­ści pocho­dze­nia euro­pej­skie­go (m.in. przez libe­ral­ne prze­pi­sy imi­gra­cyj­ne), ści­śle pil­nu­jąc zara­zem inte­gral­no­ści wła­snej grupy.

Cie­ka­we

Parę dni temu na Pary­skim Salo­nie Lot­ni­czym zosta­ła pod­pi­sa­na umo­wa Hisz­pa­nii. Fran­cji i Nie­miec w spra­wie budo­wy wspól­ne­go samo­lo­tu bojo­we­go. Kto je pod­pi­sał w imie­niu trzech państw… trzy panie.

Degren­go­la­da

Do nie­daw­na mia­łem wiel­kie uzna­nie do sądów w Izra­elu, bo potra­fi­li urzę­du­ją­ce­go pre­zy­den­ta  i dwóch mini­strów wsa­dzić za krat­ki, no ale to było dawniej.

Ostat­nio jed­nak żona pre­mie­ra natan-coś­tam z pie­nię­dzy rzą­do­wych kupo­wa­ła sma­ko­ły­ki za 100 000 zie­lo­nych dla sie­dzi­by pre­mie­ra. Nie wiem ile kosz­to­wał jej pro­ces ale skan­da­licz­ne, że dosta­ła tyl­ko 15 tys. kary, nie kaza­no jej zwró­cić zagra­bio­nych pie­nię­dzy i zwró­cić kosz­tów procesu.

Co na wła­sny rynek, co na eksport?

Zarów­no Rosja, jak i USA zwal­cza­ją w kra­ju u sie­bie abor­cję, a w Pol­sce są za nią.

Jak wnio­sek ???

Patrio­ta?

Mini­ster SZ Pol­ski wystę­po­wał ostat­nio publicz­ne by nie prze­dłu­żać sank­cji, któ­re kopią pol­ski eks­port do Rosji na 6 mie­się­cy a na rok. Tym­cza­sem Niem­cy pod­pi­su­ją nowe umo­wy z Rosją i mają sank­cje, gdzie ja mam tego „pol­skie­go patriotę”.

Alek­san­der Pruszyński