Sła­bość ukra­iń­skie­go sądow­nic­twa prze­szka­dza we wdra­ża­niu reform, któ­re są nie­zbęd­ne w tym kra­ju, by mógł oprzeć się rosyj­skiej agre­sji, powie­dział Kurt Vol­ker, ame­ry­kań­ski spe­cjal­ny repre­zen­tant do nego­cja­cji z Ukra­iną i były amba­sa­dor NATO pod­czas dużej kon­fe­ren­cji mię­dzy­na­ro­do­wej doty­czą­cej przy­szło­ści Ukra­iny, któ­ra roz­po­czę­ła się we wto­rek w Toron­to. Kon­fe­ren­cja była też oka­zją do pierw­szej wizy­ty nowe­go pre­mie­ra Ukra­iny, Woło­dy­my­ra Zełen­skie­go, w Ame­ry­ce Północnej.


Na kon­fe­ren­cje przy­by­li repre­zen­tan­ci ponad 30 kra­jów i mię­dzy­na­ro­do­wych orga­ni­za­cji finan­so­wych. Zełen­ski spo­tkał się m.in. z Davi­dem Lip­to­nem, wice­dy­rek­to­rem wyko­naw­czym Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fun­du­szu Mone­tar­ne­go. Fun­dusz w prze­szło­ści zamro­ził miliar­dy dola­rów na pomoc Ukra­inie z powo­du obaw o korup­cję. Vol­ker odwo­łał się wła­śnie do tego mówiąc, że na Ukra­inie bra­ku­je pew­no­ści co do prze­strze­ga­nia prze­pi­sów pra­wa. Bra­ku­je sta­bil­no­ści, któ­ra zachę­ca­ła­by zagra­nicz­nych inwe­sto­rów do wcho­dze­nia na rynek.

Pre­mier Tru­de­au mówił o sil­nym dąże­niu do reform zarów­no poprzed­nie­go jak i obec­ne­go pre­zy­den­ta Ukra­iny. Przy­znał, że jest wie­le prze­szkód, i wewnętrz­nych, i zewnętrz­nych. Zełen­ski podzię­ko­wał Kana­dzie za nie­za­chwia­ne wspar­cie i sto­so­wa­nie sank­cji prze­ciw­ko Rosji. Lide­rzy roz­ma­wia­li rów­nież o decy­zji Kana­dy doty­czą­cej znie­sie­nia ogra­ni­czeń unie­moż­li­wia­ją­cych kana­dyj­skim fir­mom ubie­ga­nie się o licen­cje na sprze­daż bro­ni Ukra­inie. Eks­port stał się moż­li­wy w grud­niu 2017 roku. Nie wia­do­mo, ile zaro­bi­li na tym kana­dyj­scy eks­por­te­rzy bro­ni. We wto­rek pre­mier Tru­de­au powie­dział tyl­ko, że kana­dyj­skie przed­się­bior­stwo zain­we­sto­wa­ło w fabry­kę amu­ni­cji na Ukrainie.

Zełen­ski przy­le­ciał do Kana­dy ponad mie­siąc przed pla­no­wa­ną wizy­tą w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Amba­sa­dor Ukra­iny w Kana­dzie Andrij Szew­czen­ko stwier­dził, że poka­zu­je to, jak waż­ne są dla Zełen­skie­go związ­ki z Kanadą.

W Kana­dzie miesz­ka 1,3 milio­na osób ukra­iń­skie­go pochodzenia.