Świe­żo upie­cze­ni Kana­dyj­czy­cy w dal­szym cią­gu popie­ra­ją libe­ra­łów, lud­ność rdzen­na odwra­ca się od par­tii rzą­dzą­cej, a oso­by, któ­re będą gło­so­wać po raz pierw­szy, zde­cy­do­wa­nie naj­czę­ściej opo­wia­da­ją się za NDP i Zie­lo­ny­mi odrzu­ca­jąc kon­ser­wa­ty­stów – jeśli w ogó­le pój­dą do urn. Takie wnio­ski nasu­wa­ją się po ana­li­zie wyni­ków ankie­ty prze­pro­wa­dzo­nej na zle­ce­nie CBC News. Pod­czas wybo­ru respon­den­tów zwró­co­no uwa­gę na gru­py, któ­re czę­sto są pomi­ja­ne, a wbrew pozo­rom mogą mieć duży wpływ na osta­tecz­ny skład Izby Gmin.

Mię­dzy 31 maja a 10 czerw­ca zapy­ta­no o opi­nię 4500 Kana­dyj­czy­ków: 3000 upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia i dodat­ko­wo po 500 osób z każ­dej z trzech grup: osób, któ­re będą gło­so­wać pierw­szy raz, nowych Kana­dyj­czy­ków oraz tych nale­żą­cych do lud­no­ści rdzennej.

W 2015 roku libe­ra­ło­wie cie­szy­li się zde­cy­do­wa­nym popar­ciem Indian. W loka­lach wybor­czych zlo­ka­li­zo­wa­nych w rezer­wa­tach otrzy­ma­li 40,5 proc. gło­sów, o 28 proc. wię­cej niż w 2011 roku. Teraz nastro­je wśród First Nations są bliż­sze tym sprzed ośmiu, a nie sprzed czte­rech lat. Spo­śród ankie­to­wa­nych Indian, któ­rzy pamię­ta­li, na kogo gło­so­wa­li w 2015 roku, 41 proc. powie­dzia­ło, że na libe­ra­łów. Obec­nie tyl­ko 24 proc. bada­nych jest zde­cy­do­wa­nych lub raczej zde­cy­do­wa­nych oddać swój głos na par­tię Justi­na Tru­de­au. Po 26 proc. wska­zu­je na kon­ser­wa­ty­stów i NDP (czte­ry lata temu 25 proc. gło­so­wa­ło na NDP, a 24 proc. – na kon­ser­wa­ty­stów). Popar­cie dla Zie­lo­nych zwięk­szy­ło się dwu­krot­nie i wyno­si 16 proc. Pyta­ni o naj­lep­sze­go pre­mie­ra India­nie wska­zy­wa­li naj­czę­ściej Andrew Sche­era (20 proc.). Pre­mier Tru­de­au był na 2. miej­scu (19 proc.), a Jag­me­et Singh i Eli­za­beth May ex aequo na trze­cim (14 proc.). Noto­wa­nia ostat­niej dwój­ki były w tej gru­pie ankie­to­wa­nych wyjąt­ko­wo wysokie.

reklama

Dwie kwe­stie sku­tecz­nie znie­chę­ca­ją Indian do gło­so­wa­nia na libe­ra­łów. Tyl­ko 25 proc. uwa­ża, że Tru­de­au w mia­rę sku­tecz­nie lub sku­tecz­nie radził sobie z popra­wą bytu i warun­ków miesz­ka­nio­wych lud­no­ści rdzen­nej. Po dru­gie aż 46 proc. pod­kre­śla, że jest „bar­dzo zła” na pre­mie­ra z powo­du usu­nię­cia z par­tii Jody Wil­son-Ray­bo­uld, pierw­szej w histo­rii pro­ku­ra­tor gene­ral­nej wywo­dzą­cej się z lud­no­ści rdzen­nej, i Jane Phil­pott. To o 13 proc. wię­cej niż wynik dla ogól­nej populacji.

Andrew Sche­er nie korzy­sta na bra­ku popu­lar­no­ści Tru­de­au. Lud­ność rdzen­na twier­dzi, że robi za mało, by prze­ciw­sta­wić się rasi­zmo­wi i czę­ściej niż inni Kana­dyj­czy­cy nie chce, by kon­ser­wa­ty­ści powró­ci­li do wła­dzy (62 proc. w porów­na­niu z 53 proc.).


Nowi Kana­dyj­czy­cy z kolei w dal­szym cią­gu zde­cy­do­wa­nie popie­ra­ją Tru­de­au, cho­ciaż ich popar­cie nie jest tak sil­ne jak przed czte­re­ma laty. 45 proc. ankie­to­wa­nych z tej gru­py powie­dzia­ło, że w poprzed­nich wybo­rach gło­so­wa­ło na libe­ra­łów. Obec­nie za par­tią rzą­dzą­cą opo­wia­da się 39 proc. 29 proc. wska­zu­je na kon­ser­wa­ty­stów, 14 – na NDP, a 9 – na Zie­lo­nych. Justin Tru­de­au ma spo­rą prze­wa­gę nad Andrew Sche­erem jako pre­fe­ro­wa­ny pre­mier (35 do 19 proc.). Zda­niem 11 proc. naj­lep­szym pre­mie­rem był­by Jag­me­et Singh, a 9 proc. – Eli­za­beth May.

Nowi Kana­dyj­czy­cy chwa­lą Tru­de­au za poli­ty­kę imi­gra­cyj­ną. 60 proc. jest zado­wo­lo­na z doko­nań pre­mie­ra (w ogól­nej popu­la­cji jest to tyl­ko 39 proc.). Gene­ral­nie jest to seg­ment popu­la­cji patrzą­cy opty­mi­stycz­nie w przy­szłość, ale też mniej chęt­ny go uczest­nic­twa w gło­so­wa­niu. Nowi oby­wa­te­le rza­dziej niż resz­ta popu­la­cji uwa­ża­ją gło­so­wa­nie za waż­ny obowiązek.

Mło­dzi, któ­rzy dopie­ro naby­wa­ją pra­wo do gło­so­wa­nia, nie sta­no­wią już solid­nej bazy dla libe­ra­łów. W 2015 roku to wła­śnie ta gru­pa w dużym stop­niu przy­czy­ni­ła się do zwy­cię­stwa Tru­de­au. Popar­cie mło­dych zysku­ją Nowi Demo­kra­ci. Libe­ra­ło­wie wciąż cie­szą się 29-pro­cen­to­wym popar­ciem, ale NDP dep­cze im po pię­tach z wyni­kiem 26 proc. Jako naj­lep­sze­go pre­mie­ra Tru­de­au i Sin­gha wska­zu­je tyle samo ankie­to­wa­nych – 22 proc. Kon­ser­wa­ty­stów popie­ra 23 proc. (w ogól­nej popu­la­cji 34 proc), a Zie­lo­nych – 17 proc. May cie­szy się więk­szym popar­ciem niż Sche­er (wybie­ra ich 16 i 14 proc. badanych).

Do gru­py gło­su­ją­cych po raz pierw­szy zde­cy­do­wa­nie bar­dziej niż do pozo­sta­łych prze­ma­wia argu­men­ta­cja doty­czą­ca zmian kli­ma­tu. Z dru­giej stro­ny jed­nak mło­dzi czę­sto nie mają moty­wa­cji do głosowania.