Z ostat­nie­go rapor­tu ONZ doty­czą­ce­go uży­wa­nia nar­ko­ty­ków wyni­ka, że w kolej­nych latach poprze­dza­ją­cych lega­li­za­cję mari­hu­any się­ga­ło po nią coraz wię­cej Kana­dyj­czy­ków. W latach 2013–17 licz­ba osób uży­wa­ją­cych mari­hu­any wzro­sła o 40 proc. W dużym stop­niu jest to zwią­za­ne z deba­ta­mi doty­czą­cy­mi lega­li­za­cji i coraz bar­dziej bez­tro­skie­go podej­ścia do ryzy­ka zwią­za­ne­go z tym nar­ko­ty­kiem. Rosła licz­ba „kon­su­men­tów” w wie­ku powy­żej 20 lat, zmniej­sza­ła się z kolei w młod­szej gru­pie wie­ko­wej. Ogól­nie jed­nak po mari­hu­anę czę­ściej się­ga­ją mło­dzi do 19 roku życia niż ci, któ­rzy skoń­czy­li lat 20.

Jeśli cho­dzi o odse­tek osób uży­wa­ją­cych mari­hu­any, to śred­nia kra­jo­wa wyno­si 15 proc. Regio­nal­nie naj­wyż­szy wynik odno­to­wa­no w Kolum­bii Bry­tyj­skiej – 23 proc. Powy­żej śred­niej kra­jo­wej zna­la­zły się też Nowa Szko­cja i Manitoba.Reklama