Unplan­ned w Mississaudze!

Jutro, w nie­dzie­lę 7 lip­ca w koście­le św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be mło­dzież z YTOL (Youth Teams of Our Lady) będzie sprze­da­wa­ła bile­ty na film UNPLANNED na seans w nie­dzie­le 14 lip­ca o 15:00 w kinie Cine­starz, któ­re mie­ści się na Cen­tral Pkwy Mall — 377 Burn­ham­thor­pe Rd E, Mis­sis­sau­ga, ON L5A 3Y1

Bile­ty u mło­dzie­ży po $10, kupu­je­my indy­wi­du­al­nie. Dru­ga opcja to samo­dziel­ny zakup bile­tu w kinie.  Film będzie wyświe­tla­ny od piąt­ku 12 lip­ca do 19 lipca.

Trze­cie opcja to tele­fon do p. Enza Fenech w Mer­ci­ful Rede­emer Parish at 905–301-3376

REKLAMA

to rese­rve your ticket(s) and obta­in fur­ther deta­ils. Seats are limi­ted so first come first served. Gene­ral Admis­sion is $6.00 and Chil­dren & Seniors pay $5.00.

Zaproś zna­jo­mych, rodzi­nę, sąsia­dow… i przyjdź obej­rzeć UNPLANNED 🙂