Glo­bal Affa­irs Cana­da poda­ło, że w Chi­nach w Yan­tai jest prze­trzy­my­wa­ny kolej­ny Kana­dyj­czyk. Depar­ta­ment przy­znał, że udzie­la pomo­cy kon­su­lar­nej aresz­to­wa­nej oso­bie. Jed­no­cze­śnie zazna­czył, że nie może udzie­lać jakich­kol­wiek innych infor­ma­cji ze wzglę­du na ochro­nę pry­wat­no­ści zatrzy­ma­ne­go. Depar­ta­ment nie komen­tu­je, czy aresz­to­wa­nie Kana­dyj­czy­ka może mieć zwią­zek ze spra­wą aresz­to­wa­nia w Xuzhou, we wschod­niej czę­ści Chin, sied­miu zagra­nicz­nych nauczy­cie­li i dzie­wię­ciu zagra­nicz­nych stu­den­tów podej­rza­nych o prze­stęp­stwa nar­ko­ty­ko­we. Xuzhou leży 600 kilo­me­trów od Yan­tai. Wśród aresz­to­wa­nych jest czte­rech Bry­tyj­czy­ków. Chiń­ska poli­cja poda­ła, że jed­na z aresz­to­wa­nych osób jest w aresz­cie kry­mi­nal­nym, a pozo­sta­łe – w admi­ni­stra­cyj­nym. Służ­by nie ujaw­ni­ły, w jakiej szko­le pra­co­wa­li nauczy­cie­le, ale naj­praw­do­po­dob­niej była to szko­ła języ­ko­wa Edu­ca­tion First, któ­ra wyra­zi­ła żal z powo­du aresz­to­wa­nia i oświad­czy­ła, że współ­pra­cu­je z władzami.