Dwie 16-let­nie dziew­czy­ny zagi­nio­ne w Algo­nqu­in Park od czwart­ku odna­le­zio­ne!!! poda­ła poli­cja w poniedziałek.

 

reklama

Wytro­pi­ły je  oko­ło połu­dnia  w ponie­dzia­łek poli­cyj­ne psy z oddzia­łu OPP