Otrzy­ma­nie powia­do­mie­nia o Amber Alert w środ­ku nocy na pew­no nie jest czymś przy­jem­nym, ale też nie jest to powód, by dzwo­nić na 911. Wie­le osób chwy­ta­ło jed­nak ostat­nio za tele­fon i dzwo­ni­ło pod numer alar­mo­wy, by się poskar­żyć poli­cji. Dalia Mona­cel­li uwa­ża, że takie oso­by powin­ny być kara­ne za blo­ko­wa­nie tele­fo­nu alar­mo­we­go. Zamie­ści­ła w tej spra­wie pety­cję na Change.org, któ­rą do ponie­dział­ku pod­pi­sa­ło 55 000 osób.

Mona­cel­li mówi, że otrzy­ma­ła w związ­ku z pety­cją kil­ka nega­tyw­nych wia­do­mo­ści, ale więk­szość ludzi popie­ra jej pomysł. „Gdy­by to two­je dziec­ko znik­nę­ło, zro­bił­byś wszyst­ko, żeby je odna­leźć. Trud­no uwie­rzyć, że nie­któ­rzy są tak samolubni”.