Węgier­ski rząd  ofe­ru­je parom mał­żeń­skim pożycz­kę w wyso­ko­ści 10 milio­nów forin­tów (oko­ło 33 000 USD), któ­ra nie musi zostać spła­co­na, jeśli para będzie mia­ła tro­je dzieci.

Śro­dek ten jest czę­ścią pla­nu pre­mie­ra Vik­to­ra Orba­na, aby zwięk­szyć popu­la­cję w kra­ju o jed­nym z naj­niż­szych wskaź­ni­ków uro­dzeń w Euro­pie. Według rzecz­ni­ka rzą­du, w lip­cu tysią­ce rodzin zło­ży­ło wnio­ski o pożycz­ki lub inne sub­sy­dia prorodzinne .

Według Kata­lin Novák, mini­stra sta­nu Węgier ds. Rodzi­ny, mło­dzie­ży i spraw mię­dzy­na­ro­do­wych, 1300 par otrzy­ma­ło już pożyczkę.

Ist­nie­ją okre­ślo­ne kry­te­ria, któ­re pary muszą speł­nić, aby zakwa­li­fi­ko­wać się do pożycz­ki, dono­si Euronews.com.

Muszą być mał­żeń­stwem, mał­żeń­stwo musi być pierw­szym dla co naj­mniej jed­ne­go z mał­żon­ków, a  kobie­ta mieć od 18 do 40 lat.

W maju Dun­ja Mija­to­vić, komi­sarz ds. Praw czło­wie­ka Rady Euro­py, skry­ty­ko­wa­ła podej­ście pro­ro­dzin­ne Węgier , a tak­że poli­ty­kę imi­gra­cyj­ną, ostrze­gła że w nowo przy­ję­tym pla­nie dzia­łań na rzecz ochro­ny rodzi­ny nacisk poło­żo­no na kobie­ty jako rodzi­ciel­ki dzie­ci” . „Nie­sie to ze sobą ryzy­ko wzmoc­nie­nia ste­reo­ty­pów płcio­wych i instru­men­ta­li­za­cji kobiet” — dodała.

Współ­czyn­nik dziet­no­ści w Unii Euro­pej­skiej wyno­si 1,6, czy­li poni­żej sto­py zastą­pie­nia wyno­szą­cej 2,1, któ­ra jest potrzeb­na do utrzy­ma­nia popu­la­cji. Węgry mają wskaź­nik 1,57 w 2017 r. Naj­wyż­szy wskaź­nik uro­dzeń odno­to­wa­no we Fran­cji i Niemczech.

Mini­ster Novak napi­sa­ła list do Anni­ki Stran­dhall, szwedz­kiej mini­ster spraw spo­łecz­nych, w któ­rym sta­now­czo odrzu­ca oskar­że­nia Stran­dhall, że poli­ty­ka pro­ro­dzin­na Węgier przy­po­mi­na nazizm. W ponie­dzia­łek Stran­dhall napi­sa­ła na Twit­te­rze, że ta „alar­mu­ją­ca” poli­ty­ka „śmier­dzi lata­mi trzy­dzie­sty­mi”. Stan­dhall uwa­ża, że pre­mier Orban chce by rodzi­ły się „praw­dzi­wie węgier­skie” dzie­ci, okre­śla­jąc go jako „pra­wi­co­we­go populistę”.

Ze swo­jej stro­ny Novak oświad­czy­ła„ że Węgry sza­nu­ją decy­zję Szwe­cji, by imi­gra­cja była „odpo­wie­dzią na wyzwa­nia demograficzne”.

„Na Węgrzech wie­rzy­my w sil­ne rodzi­ny jako pod­sta­wę naszej spo­łecz­no­ści.   Oby­wa­te­le węgier­scy wie­lo­krot­nie wyra­ża­li wolę powstrzy­ma­nia nie­le­gal­nej migra­cji na naszych gra­ni­cach, aby nie wpusz­czać masy migran­tów eko­no­micz­nych, a zamiast tego umoż­li­wić węgier­skim kobie­tom i męż­czy­znom do posia­da­nie tylu dzie­ci, ile chcą i  tak szyb­ko, jak tego chcą — powiedziała.

W czwar­tek węgier­ski mini­ster spraw zagra­nicz­nych i han­dlu Peter Szij­jar­to powie­dział: „Węgry wyda­ją pie­nią­dze na rodzi­ny, a nie na migrantów”.

 

za life­si­te­News