Kana­dyj­ska agen­cja sta­ty­stycz­na twier­dzi, że jest goto­wa prze­pro­wa­dzić spis powszech­ny w 2021 r. w przy­szłym mie­sią­cu, pomi­mo obaw o prze­bieg pan­de­mii COVID-19 w nad­cho­dzą­cych miesiącach.

Dyrek­tor gene­ral­ny spi­su lud­no­ści, Geoff Bowl­by, powie­dział CBC News, że fakt, iż kil­ka pro­win­cji zaostrza ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce zdro­wia publicz­ne­go w odpo­wie­dzi na rosną­cą licz­bę przy­pad­ków COVID-19, nie zmie­nia podej­ścia Sta­ti­stics Canada.

„Od same­go począt­ku pla­no­wa­li­śmy dzia­łać w ramach pan­de­mii… Dla­te­go mamy bez­piecz­ne pro­to­ko­ły — żad­nych wizyt w domu, masek, ogra­ni­cza­nie licz­by wizyt przy drzwiach poprzez więk­sze wyko­rzy­sta­nie inter­ne­tu, poprzez więk­sze wyko­rzy­sta­nie… roz­mów telefonicznych”.

Dzień Spi­su Lud­no­ści przy­pa­da na 11 maja. Od 3 maja Kana­dyj­czy­cy będą otrzy­my­wać pocz­tą od Sta­ti­stics Cana­da doku­men­ty zawie­ra­ją­ce instruk­cje doty­czą­ce wypeł­nia­nia kwe­stio­na­riu­szy w peł­nym i skró­co­nym for­mu­la­rzu. Agen­cja poda­ła, że ​​spo­dzie­wa się, że dzie­więć na 10 gospo­darstw domo­wych zakoń­czy spis powszech­ny przez Inter­net lub tele­fon — tyle samo, co w 2016 r.

Z pozo­sta­ły­mi 10 pro­cen­ta­mi skon­tak­tu­je­my się naj­pierw tele­fo­nicz­nie, aby przy­po­mnieć im o wypeł­nie­niu for­mu­la­rzy. Oso­by, któ­re nie wypeł­nią ankie­ty po skon­tak­to­wa­niu się tele­fo­nicz­nym, od koń­ca maja lub czerw­ca mogą być odwie­dzo­ne przez rach­mi­strza spi­so­we­go. Rach­mistrz będzie miał ści­słe pole­ce­nie nosze­nia maski, prze­by­wa­nia w odle­gło­ści dwóch metrów i prze­pro­wa­dza­nia roz­mów tyl­ko na zewnątrz.

Spis gro­ma­dzi infor­ma­cje demo­gra­ficz­ne o popu­la­cji Kanady.

Agen­cja zapo­wie­dzia­ła, że ​​zatrud­ni rekor­do­wą licz­bę lokal­nych rach­mi­strzów do prze­pro­wa­dza­nia ankiet wśród lud­no­ści rdzen­nej w pół­noc­nej Kanadzie.

Bowl­by przy­znał, że oba­wia się, że wyjąt­ko­we oko­licz­no­ści pan­de­mii mogą dopro­wa­dzić do niskie­go wskaź­ni­ka odpo­wie­dzi. Powie­dział, że celem jest osią­gnię­cie wskaź­ni­ka odpo­wie­dzi w 2016 r. Wyno­szą­ce­go 98,3 pro­cent — mniej niż 98 pro­cent może zagro­zić jako­ści danych.

„Mamy spo­so­by, aby to nad­ro­bić pod­czas prze­twa­rza­nia danych… Ale ist­nie­ją ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce tych tech­nik i musi­my upew­nić się, że te dane są wyso­kiej jako­ści” — powie­dział Bowlby.

„Dane ze spi­su powszech­ne­go są tak waż­ne, aby moż­na je było wyko­rzy­stać do  trans­fe­rów finan­so­wych mię­dzy rzą­dem fede­ral­nym a rzą­da­mi pro­win­cji i tery­to­riów. Obec­nie są one wyko­rzy­sty­wa­ne w kam­pa­niach szcze­pień, dzię­ki cze­mu wie­my, gdzie wysy­łać szcze­pion­ki i jak  śle­dzić suk­ces pro­gra­mu szczepień. ”

Bowl­by uwa­ża, że nie­któ­re dane zebra­ne w tym roku wska­żą, jak pan­de­mia prze­kształ­ci­ła spo­łe­czeń­stwo i zacho­wa­nia ludzi.

„Będzie wię­cej danych  niż kie­dy­kol­wiek wcześniej”.