W cen­trum Jana Paw­ła II w Mis­sis­sau­dze od 30 lat mie­ści się naj­więk­sza pol­ska biblio­te­ka w Ame­ry­ce. zapra­sza­my do roz­mo­wy z Pania­mi Biblio­te­kar­ka­mi oraz czytelnikami