Finał III Bie­gu Niepodległości

W Kon­su­la­cie RP w Toron­to tuż przed lock­dow­nem mia­sta odbył się finał III Bie­gu Nie­pod­le­gło­ści zor­ga­ni­zo­wa­ny przy pomo­cy Team Cana­da — repre­zen­ta­cji Polo­nii kana­dyj­skiej na Igrzy­ska polo­nij­ne. Bie­ga­no w szta­fe­cie, mimo nie­sprzy­ja­ją­cej pogo­dy licz­nie zja­wi­li się uczest­ni­cy. Przy­by­ła rów­nież posłan­ka do legi­sla­tu­ry Onta­rio, a zara­zem wice­mi­ni­ster w rzą­dzie Douga For­da, Kin­ga Sur­ma. Nastro­je dopi­sy­wa­ły, kon­su­lat zapew­nił kawę, grzań­ca, a tak­że gulasz z buł­ką. My Pola­cy mimo prze­ciw­no­ści nie zwy­kli­śmy się poddawać…