Wła­ści­cie­le let­nich pose­sji w Onta­rio muszę się przy­go­to­wać na „kata­stro­fal­ny” skok kosz­tów ener­gii elek­trycz­nej. Rachun­ki mogą wzro­snąć nawet o 129%, ostrze­ga klien­tów sezo­no­wych Hydro One
Onta­rio Ener­gy Board (OEB) zle­ci­ło Hydro One opra­co­wa­nie nowe­go mode­lu roz­li­cze­nio­we­go, któ­ry eli­mi­nu­je kla­sę, w któ­rej obec­nie sza­cu­je się zuży­cie ener­gii więk­szo­ści klien­tów sezonowych.

Rzecz­nik OEB powie­dział, że klien­ci Hydro One zosta­ną  prze­nie­sie­ni z tej kla­sy do jed­nej z pozo­sta­łych trzech klas miesz­ka­nio­wych zakła­du ener­ge­tycz­ne­go, według kry­te­riów gęsto­ści zalud­nie­nia dane­go obsza­ru oraz kosz­ty infra­struk­tu­ry i wypo­sa­że­nia zwią­za­ne­go z dostar­cza­niem ener­gii elektrycznej.

Hydro One prze­sła­ło ofi­cjal­ną ana­li­zę wnio­sku do OEB 19 lip­ca. OEB ogła­sza publicz­ne prze­słu­cha­nie w spra­wie pro­po­no­wa­nej eli­mi­na­cji kla­sy sezonowej.

Hydro One twier­dzi, że nowy pro­gram, jeśli zosta­nie wdro­żo­ny, prze­nie­sie cię­żar pła­ce­nia za ener­gię na klien­tów zamiesz­ka­łych na obsza­rach wiej­skich i trud­no dostęp­nych, gdzie utrzy­ma­nie sie­ci jest kosztowne.

„Taki wzrost jest kata­stro­fal­ny” — uwa­ża 78-let­ni David Rogers, któ­re­go rodzi­na od 1946 r. pro­wa­dzi sezo­no­wy ośro­dek wypo­czyn­ko­wy  w lesie na połu­dnio­wy zachód od Otta­wy nad jezio­rem Christie.

 

Bada­nia poka­zu­ją, że miesz­kań­cy Onta­rio pła­cą naj­wyż­sze staw­ki za elek­trycz­ność w Kanadzie
Kry­sty­na Wil­liam­son, pre­zes Chri­stie Lake Asso­cia­tion, oba­wia się, że wła­ści­cie­le domów, któ­rzy już wal­czą o utrzy­ma­nie nie­ru­cho­mo­ści rodzin­nych odzie­dzi­czo­nych po rodzi­cach i dziad­kach, będą dodat­ko­wo obcią­że­ni wyso­ki­mi rachun­ka­mi za prąd.