Poli­cja z regio­nu York aresz­to­wa­ła dwie oso­by za jaz­dę po pija­ne­mu. Ich samo­chód uległ wypad­ko­wi w śro­dę po 7 rano na skrzy­żo­wa­niu Regen­cy Gate i Fran­klin Ave­nue, nie­da­le­ko ulic Bathurst i Cen­tre. Gdy funk­cjo­na­riu­sze przy­by­li na miej­sce, męż­czy­zna i kobie­ta sta­li przed nie­bie­ską hon­dą civic, któ­ra mia­ła roz­bi­ty przód. Na jezd­ni za samo­cho­dem leża­ły dwie otwar­te pusz­ki piwa, a sto­ją­cy nie­opo­dal słup nosił śla­dy kolizji.

Poli­cjan­ci stwier­dzi­li, że obo­je zatrzy­ma­ni sie­dzie­li na fote­lu kie­row­cy i obo­je pro­wa­dzi­li samo­chód, dla­te­go obo­je zosta­li aresz­to­wa­ni i oskar­że­ni o nie­bez­piecz­ną jazdę.reklama