W Kana­dzie dopie­ro zaczę­ła się jesień, tym­cza­sem miesz­kań­cy nie­któ­rych czę­ści Alber­ty mogą odnieść wra­że­nie, że do nich zawi­ta­ła zima. The Weather Network poda­je, że w Górach Ska­li­stych pod koniec tygo­dnia będzie porząd­nie śnie­żyć. Opad śnie­gu poja­wi się za spra­wą ark­tycz­ne­go powietrza.
Mete­oro­log Dave Phil­lips z Envi­ron­ment Cana­da mówi, że w zachod­niej czę­ści kra­ju jesień ma być chłod­niej­sza niż zwy­kle, za to na wscho­dzie będzie raczej cie­pło. Może być jed­nak mokro z uwa­gi na wil­goć utrzy­mu­ją­ca się po huraganach.Reklama