Jag­me­et Singh jest naj­bar­dziej lubia­ny spo­śród wszyst­kich lide­rów par­tii fede­ral­nych, wyni­ka z son­da­żu inter­ne­to­we­go prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Cam­pa­ign Rese­arch. 11 dni przed koń­cem kam­pa­nii jesz­cze wszyst­ko może się zda­rzyć, mówił Nick Kouva­lis, dyrek­tor Cam­pa­ign Rese­arch inc.

W ankie­cie wzię­ło udział 3147 Kana­dyj­czy­ków. Respon­den­ci mie­li za zada­nie oce­nić pra­cę lide­rów i odpo­wie­dzieć na pyta­nie, kto ich zda­niem był­by naj­lep­szym premierem.

Pra­cę Sin­gha pozy­tyw­nie oce­ni­ło 49 proc. bada­nych i jest to naj­lep­szy wynik. Apro­bu­je go 52 proc. miesz­kań­ców Onta­rio i 57 proc. miesz­kań­ców Kolum­bii Bry­tyj­skiej, co może spę­dzić sen z powiek libe­ra­łów zain­te­re­so­wa­nych popar­ciem w tych wła­śnie pro­win­cjach. Sin­gha nega­tyw­nie oce­nia 22 proc., czy­li rów­nież wypa­da lepiej od konkurencji.

Jeśli cho­dzi o pyta­nie o naj­lep­sze­go pre­mie­ra, to lider NDP w okre­sie od 2 do 10 paź­dzier­ni­ka odno­to­wał naj­więk­szy wzrost. Za naj­lep­sze­go pre­mie­ra osta­tecz­nie uzna­ło go 15 proc. ankie­to­wa­nych. Pozo­sta­łym lide­rom w tym cza­sie popar­cia ubywało.

Na pierw­sze miej­sce pod wzglę­dem nie­za­do­wo­le­nia z pra­cy lide­ra wysu­wa się Justin Tru­de­au. Jest źle oce­nia­ny zwłasz­cza w Saskat­che­wan (nega­tyw­nie oce­nia go 67 proc. respon­den­tów z tej pro­win­cji) i Alber­cie (72 proc.). W ska­li kra­ju wynik Tru­de­au to 54 proc. Tuż za nim pla­su­je się Andrew Sche­er, któ­re­go źle oce­nia 53 proc. Kana­dyj­czy­ków (naj­wię­cej w Quebe­cu — 61 proc.).