W pią­tek 11 paź­dzier­ni­ka w Metro Hall w Toron­to otwar­ta zosta­ła wysta­wa poka­zu­ją­ca cier­pie­nie pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa i wal­kę pol­skie­go pań­stwa w cza­sie II woj­ny świa­to­wej zor­ga­ni­zo­wa­na dla upa­mięt­nie­nia 80.lecia wybu­chu tego kon­flik­tu. Na otwar­ciu wysta­wy była obec­na posłan­ka do legi­sla­tu­ry Toron­to z okrę­gu Eglin­ton-Law­ren­ce oraz przed­sta­wi­cie­le kor­pu­su dyplo­ma­tycz­ne­go Nie­miec, Ser­bii i Ukra­iny oraz woj­ska i poli­cji. Wysta­wa ma za zada­nie poka­zać praw­dzi­wą rolę Pol­ski i Pola­ków w tym konflikcie.