Andres Arau­jo, bio­log z depar­ta­men­tu ds. rubo­łów­stwa i oce­anów, oraz Will Dugu­id, dok­to­rant Uni­ver­si­ty of Vic­to­ria, zna­leź­li w rze­ce Cowi­chan na pół­noc od Vic­to­rii, B.C., rybę, któ­ra ma geny dwóch gatun­ków łoso­sia — coho i chi­no­ok. Bada­nia wyka­za­ły, że ryby są dru­gim poko­le­niem mie­szań­ców, czy­li ich rodzi­ce rów­nież byli mieszańcami.

Arau­jo i Dugu­id mówią, że mie­sza­nie gatun­ków dzi­kich łoso­si jest bar­dzo rzad­kie w Kana­dzie i naj­praw­do­po­dob­niej jest skut­kiem suszy w dorze­czu Cowi­chan. Chi­no­ok roz­mna­ża się naj­czę­ściej we wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku, a u coho tar­ło okres tar­ła roz­po­czy­na się w paź­dzier­ni­ku i trwa do grud­nia. Gdy lato jest suche, tar­ło chi­no­oka prze­su­wa się dalej na jesień.

Dugu­id pod­kre­śla, że nie ma danych histo­rycz­nych, któ­re potwier­dza­ły­by mie­sza­nie gatun­ków łoso­si w dru­gim pokoleniu.

Reklama