Restryk­cje wpro­wa­dza­ne w związ­ku z pan­de­mią przy­czy­nia­ją się do odwle­ka­nia wizyt u leka­rzy. W efek­cie w ostat­nim cza­sie wzro­sła licz­ba nowo­two­rów wykry­wa­nych w ostat­nich sta­diach zaawan­so­wa­nia. Kana­dyj­ska fir­ma Sta­ge­Ze­ro Life Scien­ces z Rich­mond Hill, Ont., ma nadzie­ję, że jej tech­no­lo­gia pomo­że w szyb­szym wykry­wa­niu raka. Do tego ma być moż­li­we jed­no­cze­sne wyko­ny­wa­nie badań z uży­ciem jed­nej prób­ki krwi w kie­run­ku kil­ku rodza­jów nowo­two­rów. Wśród wykry­wa­nych zmian mają być nowo­two­ry pier­si, jaj­ni­ka, pro­sta­ty, wątro­by, żołąd­ka, pęche­rza moczo­we­go i jeli­ta grubego.

Dyrek­tor wyko­naw­czy Sta­ge­Ze­ro, James Howard-Tripp, tłu­ma­czy, że bada­nie opie­ra się na tech­no­lo­gii mRNA, któ­ra umoż­li­wia ana­li­zę genów w prób­ce krwi. Wyni­ki są porów­ny­wa­ne z pro­fi­la­mi osób, któ­re cho­ro­wa­ły na nowo­two­ry. W ten spo­sób oce­nia się praw­do­po­do­bień­stwo roz­wo­ju dane­go rodza­ju raka u bada­nej osoby.

Howard-Tripp mówi, że dokład­ność w wykry­wa­niu nowo­two­rów opra­co­wa­ną meto­dą wyno­si od 98 do 99 proc., rów­nież we wcze­snych sta­diach cho­ro­by. Jeśli wynik bada­nia krwi będzie pozy­tyw­ny, pacjent będzie kie­ro­wa­ny do leka­rza w celu wyko­na­nia tra­dy­cyj­ne­go testu. Pod­kre­śla, że wynik bada­nia Sta­ge­Ze­ro nie jest osta­tecz­ną diagnozą.

reklama

Rak jest głów­ną przy­czy­ną zgo­nów w Kana­dzie. Cana­dian Can­cer Socie­ty prze­wi­du­je, że w 2021 roku zosta­nie wykry­tych 229 200 nowych przy­pad­ków nowo­two­rów, a 84 600 pacjen­tów umrze. Szan­se prze­ży­cia znacz­nie zwięk­sza wcze­sne wykry­cie cho­ro­by. Przy­kła­do­wo w przy­pad­ku raka jeli­ta gru­be­go, gdy roz­po­zna­nie nastę­pu­je w pierw­szym lub dru­gim sta­dium, 90 proc. pacjen­tów prze­zy­wa pięć lat. Jeśli jed­nak dia­gno­za zapad­nie na trze­cim lub czwar­tym sta­dium, szan­se pacjen­ta na prze­ży­cie pię­ciu lat spa­da­ją do 10–14 proc. W ponad dwóch trze­cich przy­pad­ków nowo­twór jeli­ta gru­be­go wykry­wa­ny jest późno.

Na razie bada­nia krwi Sta­ge­Ze­ro są dostęp­ne w kini­kach na tere­nie GTA oraz w nie­któ­rych czę­ściach Sta­nów Zjednoczonych.