17 paź­dzier­ni­ka mija rok od lega­li­za­cji mari­hu­any. CAA South Cen­tral Onta­rio pod­su­mo­wu­je, że w tym cza­sie jakieś 1,2 milio­na onta­ryj­skich kie­row­ców wsia­dło za kie­row­ni­cę po kon­sump­cji nar­ko­ty­ku. 72 proc. z nich przy­zna­ło, że pro­wa­dzi­ło samo­chód w cza­sie krót­szym niż trzy godzi­ny od uży­cia mari­hu­any. 27 proc. z tej gru­py stwier­dzi­ło, że zde­cy­do­wa­nie lub w pew­nym stop­niu czu­ło wte­dy skut­ki odurzenia.

CAA SCO przy­po­mi­na, że w takim sta­nie łatwiej o wypa­dek. W przy­pad­ku osób mło­dych ryzy­ko jest pod­wyż­szo­ny nawet do pię­ciu godzin po kon­sump­cji narkotyku.

Co wię­cej z badań wyni­ka, że poło­wa kie­row­ców, któ­rzy wsie­dli za kół­ko po mari­hu­anie, uży­wa­li jesz­cze innych sub­stan­cji, naj­czę­ściej alko­ho­lu. Zda­niem auto­rów stu­dium lega­li­za­cja pro­duk­tów do jedze­nia dopra­wia­nych mari­hu­aną tyl­ko zwięk­szy ten odsetek.

reklama