Na zdjęciu autor w towarzystwie kardynała Wyszyńskiego i własnej żony

Muzeum

17 paź­dzier­ni­ka będzie uro­czy­ste otwar­cie Muzeum Jana Paw­ła II i kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go. Sta­ram się na nie dostać nawet puka­łem do kar­dy­na­ła Nycza, ale czy dosta­nę się to pytanie.

Ślę fot­kę z Nim i mą żoną 12 czerw­ca 1970 r. po Mszy świę­tej, któ­rą kar­dy­nał Wyszyń­ski odpra­wił w 30. rocz­ni­cę śmier­ci mego Ojca.

Z War­sza­wy

Pięk­na jesień, drze­wa już żółk­ną i jest sło­necz­nie. Na uli­cach roz­da­ją ulot­ki, a w TV deba­ty. Nie­źle wypa­da mło­dy Wilk z Konfederacji.

REKLAMA

Na Uni­wer­sy­te­cie zor­ga­ni­zo­wa­no deba­tę gdzie wystę­po­wa­ła les­bij­ka i pede­ra­sta. Chcie­li poko­nać Kor­wi­na, ale to się nie udało.

Nie dosta­łem się na nią, a przed salą było pospo­li­te rusze­nie lewa­ków spod zna­ku Uczel­nia­ne­go Komi­te­tu Anty­fa­szy­stow­skie­go. Mie­li pre­ten­sje o zapro­sze­nie na deba­tę Janu­sza, bo to homo­fob itd.

Dla tego tata­łaj­stwa pra­wo mówić mają tyl­ko oni, a praw­dę powie­dziaw­szy nie mają poję­cia, co to faszyzm i jak bar­dzo podob­ny jest do…  komuny.


Wybo­ry w RP

Jak prze­wi­dy­wa­no zwy­cię­żył PiS, ale nie tak, jak chcie­li i… prze­wi­dy­wa­li jej przy­wód­cy. Nie pierw­szy raz łgał Kaczyń­ski twier­dząc, że była nagon­ka na jego ugru­po­wa­nie, a uda­je, że nie wie, jak jego publicz­ne media tępi­ły Konfederację.

Co naj­waż­niej­sze, Kon­fe­de­ra­cja dosta­ła pra­wie 7 % gło­sów, weszła do Sej­mu i może będzie lewac­kie i mniej patrio­tycz­ne zapę­dy tamować.

Jed­nak czy ostat­nie wybo­ry w Pol­sce były uczci­we. NIE. Nie było rów­nych wydat­ków na kam­pa­nie i nie było rów­ne­go trak­to­wa­nia wszyst­kich ugru­po­wań i kan­dy­da­tów przez media, zwłasz­cza TV.

W deba­cie Wilk z Kon­fe­de­ra­cji powie­dział coś bar­dzo cie­ka­we­go. W Sin­ga­pu­rze jest naj­le­piej posta­wio­na opie­ka medycz­na i …naj­tań­sza w świe­cie. Czy posta­ra­ją się wzór z  tego kra­ju prze­nieść do Pol­ski, a ja bym chęt­nie zaczął go pro­pa­go­wać na Białorusi.

Nobel dla pani Tokarczuk

Kolej­ny „nobel” z lite­ra­tu­ry, ale to „nobel” dla pani co patrio­ty­zmem się nie wyka­za­ła. Łże, twier­dzi, że Pola­cy byli wła­ści­cie­la­mi nie­wol­ni­ków. Wręcz odwrot­nie na drzwiach w kate­drze w Gnieź­nie jest sce­na, jak św. Woj­ciech wyku­pu­je nie­wol­ni­ka od Żyda. Wła­śnie dostoj­na Pani przy­po­mi­nam, że to Żydzi poszu­ki­wa­li w Pol­sce przed Miesz­kiem nie­wol­ni­ków. Był to ich głów­ny biz­nes nie tyl­ko w Euro­pie, bo też w Ameryce.

Pani dr Ewa Kurek w wywia­dzie dla TV w Lubli­nie przy­to­czy­ła dane z poro­zu­mie­nia pol­sko-litew­skie­go gdzie Pola­cy sta­wia­ją ostro waru­nek, by nie było nie­wol­nic­twa i powie­dzia­ła słusz­nie, że lau­re­at­ka nie powin­na się wypo­wia­dać w spra­wach histo­rycz­nych o, któ­rych nie ma pojęcia.

My zda­niem pani Tokar­czuk, (czy z pocho­dze­nia nie Ukra­in­ka) dosta­ła nagro­dę, bo przy tej oka­zji moż­na szka­lo­wać Pola­ków, a nikt z jury nie znał pol­skie­go, a dotąd jej książ­ki na angiel­ski nie tłu­ma­czo­no, więc co im nasi wro­go­wie pod­su­nę­li za praw­dę przy­ję­li bez szemrania.

Kur­do­wie

Naród o 27 milio­nach miesz­ka­ją­cy w Tur­cji — naj­wię­cej — w Per­sji, Ira­ku i Syrii. Podob­nie jak Pola­cy wal­czy­li 134 lat tak i oni wal­czą od lat o samo­sta­no­wie­nie. Kil­ka razy od 1950 r. wyko­rzy­sty­wa­li ich Yan­ke­si, a potem  ich ole­wa­li. Teraz gdy już nie są im potrzeb­ni Trump robi iden­tycz­nie i roz­ka­zał swym chłop­com wyco­fa­nie się z tere­nów, gdzie oni się znaj­do­wa­li i tak zezwo­lił Tur­kom na wej­ście tam, by zro­bić pas coś 50 km sze­ro­ki, by oddzie­lić Kur­dów miesz­ka­ją­cych w Tur­cji od tych, co są w Syrii.

Kto w ONZ poru­szy wresz­cie ich sprawę ?


Bia­ło­ruś-Pol­ska

Bia­ło­ruś ma 25% lud­no­ści co Pol­ska i 60% tery­to­riów, ale jej sił zbroj­ne są w prze­li­cze­niu na ilość lud­no­ści wie­le więk­sze niż Polski.

Stra­sze­nie Rosją

Co chwi­la sły­chać w Pol­sce sło­wa, że Rosja nam gro­zi. Cel jest jeden, by Pol­ska wię­cej wyda­wa­ła na zbro­je­nia. Czy napraw­dę Rosja gro­zi Polsce?

Putin zapew­ne by zro­bił wszyst­ko, co by nie tyle zwięk­szy­ło jego wła­dzę, ale by wzmoc­nić potę­gę Rosji.

Powiedz­my dwie rosyj­skie armie pan­cer­ne ruszy­ły­by spod Kali­nin­gra­du na Pol­skę. Bez więk­szych pro­ble­mów przy­szły­by pod  Gdańsk, War­sza­wę i co dalej ?

Nie wiem, ile by pol­skie woj­sko dało odpo­ru Ruskim, ale to nie Krym, któ­ry zaję­to bez wystrza­łu i co naj­mniej poło­wa woj­ska ukra­iń­skie­go z głów­no­do­wo­dzą­cym ukra­iń­ską flo­tą prze­szła na służ­bę do agresora.

Jaka­kol­wiek nawet opie­sza­ła reak­cja NATO nie była­by po myśli Rosji.

Mimo tych słów nie roz­bra­jał­bym pol­skiej armii bo śmiem twier­dzić, że potrzeb­na jest ona, by niko­mu nie przy­szło do gło­wy w… Niem­czech ode­brać Szcze­cin i Wrocław.

Z Rosji

W cza­sach inter­ne­tu trud­no utrzy­my­wać się u wła­dzy, gdy  w inter­ne­cie takie­go Nawal­ne­go co wie­czór oglą­da z milion ludzi.

Ostat­nio  chłop­cy wład­cy naszli 41 oddzia­łów orga­ni­za­cji Nawal­ne­go po całej Rosji. Zabie­ra­ją  im sprzęt, blo­ku­ją kon­ta ban­ko­we itd, ale jak już były oddzia­ły w tych mia­stach to będą dalej. O czym to świad­czy,? To że wła­dza się kiwa, ale kie­dy do prze­si­le­nia doj­dzie nikt nie wie.

Koniec Puti­na

Wie­my, że ma się dobrze ale Rosja nie koniecz­nie bo sank­cje ją nisz­czą i oli­gar­cho­wie tra­cą kro­cie. Jest teza, że oni go zdmuchną?

Agniesz­ka Holand

Tłu­sta femi­nist­ka żyją­ca z pie­nię­dzy pol­skie­go podat­ni­ka (bo to my wszy­scy pła­ci­my za jej fil­mo­wy i seria­lo­wy chłam) postu­lu­je w „Gaze­cie Koszer­nej”, by męż­czy­znom w Pol­sce zabrać na 12 lat pra­wa wybor­cze. Gdy­by na miej­scu robią­ce­go wywiad zna­lazł się jaki­kol­wiek „nor­mal­ny” dzien­ni­karz to mógł­by spy­tać, czy w takim razie pozba­wie­ni pra­wa wybor­cze­go męż­czyź­ni powin­ni pła­cić podat­ki na pań­stwo, na któ­re nie mają już żad­ne­go wpływu?

Pro­po­nu­ję mężczyznom:

boj­ko­tuj­my jej chłam.

Coś prak­tycz­ne­go

Jest pięk­na, pro­sta pomoc; zmia­na mowy na tekst: ścią­gnąć dar­mo­wy pro­gram Spe­ech Texter.

Nasta­wić na język pol­ski i mówić wyraź­nie do mikrofonu.

Jest to z 10 razy szyb­sze, niż wkle­py­wa­nie, daje z 10 razy mniej błę­dów i pisze roz­po­zna­wa­ne sło­wa bez lite­ró­wek. Są też inne opcje tego programu.

Alek­san­der Pruszyński