Mini­ster finan­sów Alber­ty Tra­vis Toews przed­sta­wił w czwar­tek budżet  na 2019 r.
Alber­ta zmniej­szy licz­bę miejsc pra­cy w sek­to­rze publicz­nym, zakoń­czy zamro­że­nie cze­sne­go w szko­łach wyż­szych, zmniej­szy środ­ki prze­ka­zy­wa­ne wła­dzom muni­cy­pal­nym i opóź­ni pro­jek­ty infra­struk­tu­ral­ne, wszyst­ko to w celu przy­wró­ce­nia zrów­no­wa­żo­ne­go budże­tu do 2023 r.

Budżet — pierw­szy  nowe­go rzą­du Zjed­no­czo­nej Par­tii Kon­ser­wa­tyw­nej   prze­wi­du­je powrót do skrom­nej nad­wyż­ki w wyso­ko­ści 584 mln dol. w roku finan­so­wym 2022–23.

Toews powie­dział, że rząd doko­na dal­szych cięć, jeśli zmie­nią się warun­ki glo­bal­ne lub Alber­ta nie będzie mogła uzy­skać dostę­pu do nowych rurociągów.

reklama

„Jeste­śmy zde­cy­do­wa­ni zrów­no­wa­żyć budżet w cią­gu czte­rech lat” — dodał. „Ale jeśli oko­licz­no­ści się zmie­nią,  odpo­wied­nio się dostosujemy”.

Rachel Notley, lider­ka NDP w Alber­cie i była pre­mier, nazwa­ła budżet „oszu­stwem”.

Ponie­waż żad­na z obiet­nic [Pre­mie­ra Jaso­na] Ken­neya  nie zosta­ła uję­ta w tym budże­cie”, stwier­dzi­ła Notley — któ­rej gabi­net jest odpo­wie­dzial­ny za defi­cyt — „Nie two­rzy miejsc pra­cy obci­na waż­ne usłu­gi  i pod­no­si podat­ki i opłaty”.

Prze­wi­du­je się, że Alber­ta zakoń­czy rok budże­to­wy 2019–20 z defi­cy­tem 8,7 mld dol., w porów­na­niu z 6,7 mld dol.w latach 2018–19.

Ludzie, któ­rzy palą, będą pła­cić dodat­ko­we 5 dol za kar­ton papie­ro­sów już od pół­no­cy. Wzro­sną rów­nież opła­ty za tytu­ły wła­sno­ści grun­tów i pojaz­dy sil­ni­ko­we. Na przy­kład koszt reje­stra­cji pojaz­du wzro­śnie z 75 do 80 dol.. Opła­ta za zgło­sze­nie do pro­gra­mu Alber­ta Immi­grant Nomi­nee wynie­sie 500 dol. To było wcze­śniej bezpłatne.

Stu­den­ci zapła­cą tak­że wię­cej za pożycz­ki stu­denc­kie. Obec­nie opro­cen­to­wa­nie jest usta­la­ne na pozio­mie pod­sta­wo­wej sto­py redy­skon­to­wej, ale rząd pod­nie­sie sto­pę pro­cen­to­wą o jeden procent.

Kil­ka dużych inwe­sty­cji zosta­ło anu­lo­wa­nych lub opóź­nio­nych. Nowy szpi­tal w połu­dnio­wo-zachod­niej czę­ści Edmon­ton, któ­ry miał zostać ukoń­czo­ny do 2027 r., Zosta­nie ukoń­czo­ny dopie­ro w 2030 r.

Ogól­ne wydat­ki rzą­do­we pozo­sta­ną na pozio­mie oko­ło 50 miliar­dów dola­rów przez następ­ne dwa lata.

Rząd roz­po­czął stop­nio­wą obniż­kę podat­ku kor­po­ra­cyj­ne­go, któ­re­go sto­pa do 2022 r. zmniej­szy się z 12 do 8 pro­cent. Toews powie­dział, że obniż­ka podat­ków zachę­ci fir­my do inwe­sto­wa­nia w Alber­cie i zwięk­szy przy­cho­dy skar­bu pro­win­cji o 4 mld dol. do koń­ca 2023 r.