Cię­ża­rów­ka  i pięć innych pojaz­dów uczest­ni­czy­ło w poważ­nej koli­zji na auto­stra­dzie QEW  w Oakville.

Do zda­rze­nia doszło oko­ło 10 w czwar­tek rano mię­dzy Bur­lo­ak Dri­ve a Bron­te Road.

Jeden pojazd został przy­gnie­cio­ny przez cię­ża­rów­kę, któ­ra sta­nę­ła w pło­mie­niach do beto­no­wej zapo­ry roz­dzie­la­ją­cej kie­run­ki ruchu. Pło­mie­nie stra­wi­ły oba pojaz­dy. Cię­ża­rów­ka prze­je­cha­ła trzy pasy i ude­rzy­ła w samo­chód tuż przy barie­rze na pasach HOV.

OPP Sgt. Ker­ry Schmidt poin­for­mo­wał, że pięć osób zosta­ło prze­wie­zio­nych do szpi­ta­la z nie­wiel­ki­mi obra­że­nia­mi. Kobie­ta kie­row­ca samo­cho­du, któ­ry został przy­gnie­cio­ny pod cię­ża­rów­ką, zdo­ła­ła wydo­stać się przez okno.

 

Wypa­dek powo­do­wał olbrzy­mie kor­ki przez cały dzień