Według  badań Sta­ti­stics Cana­da, nie­co ponad milion Kana­dyj­czy­ków jeź­dzi z pra­cy do pra­cy i pra­cu­je śred­nio 50 godzin tygodniowo.

Od 1978 r.liczba osób pra­cu­ją­cych na kil­ku sta­no­wi­skach pra­wie się podwo­iła, gwał­tow­nie rosnąc w latach 80. XX wie­ku, a w 2018 roku osią­ga­jąc poziom 5,7% wszyst­kich zatrudnionych .

Raport wska­zu­je, że kobie­ty, oso­by pra­cu­ją­ce w nie­peł­nym wymia­rze godzin i oso­by w wie­ku mło­de są bar­dziej skłon­ne do wyko­ny­wa­nia wie­lu prac.

Reklama

„Ludzie anga­żu­ją się w kolej­ne pra­ce z róż­nych powo­dów, np. z koniecz­no­ści finan­so­wej, w celu zapew­nie­nia cią­gło­ści zatrud­nie­nia lub zdo­by­wa­nia umie­jęt­no­ści i wie­dzy spe­cja­li­stycz­nej w innych zawo­dach”, piszą auto­rzy raportu.

Według rapor­tu oso­by, któ­re wyko­nu­ją wię­cej niż jed­ną pra­cę, zazwy­czaj pra­cu­ją w zdo­mi­no­wa­nych przez kobie­ty sek­to­rach opie­ki zdro­wot­nej i pomo­cy spo­łecz­nej oraz usłu­gach edukacyjnych.

Pod­czas gdy raport Sta­ti­stics Cana­da nie daje wglą­du w sytu­ację finan­so­wą tych pra­cow­ni­ków, nie­daw­na ankie­ta prze­pro­wa­dzo­na przez Bank of Cana­da wyka­za­ła, że ​​jed­na trze­cia Kana­dyj­czy­ków posta­no­wi­ła pod­jąć dodat­ko­we zatrud­nie­nie  taką jak jaz­da samo­cho­dem,  sprzą­ta­nie domu i opie­ka nad dzieć­mi , w wyni­ku złych warun­ków ekonomicznych.