Bank of Cana­da obni­żył w śro­dę  kra­jo­we i glo­bal­ne pro­gno­zy wzro­stu, stwier­dza­jąc, że gospo­dar­ka kana­dyj­ska będzie w coraz więk­szym stop­niu “testo­wa­na” przez kon­flik­ty han­dlo­we. Zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi Bank utrzy­mał swo­ją klu­czo­wą sto­pę pro­cen­to­wą na pozio­mie 1,75%, .

Bank cen­tral­ny, któ­ry od paź­dzier­ni­ka 2018 r. Utrzy­mu­je sto­py na nie­zmie­nio­nym pozio­mie, infor­mu­je że obec­ny poziom sty­mu­la­cji eko­no­micz­nej jest odpo­wied­ni i nie zapo­wie­dział dodat­ko­wych posunięć.

Bank sko­ry­go­wał kana­dyj­ską pro­gno­zę wzro­stu w 2019 r. do 1,5% z 1,3%, zmniej­sza­jąc jed­no­cze­śnie pro­gno­zy na 2020 i 2021 r.do 1,7% z odpo­wied­nio 1,9% i 1,8% z 2,0%.

Reklama

Wska­zał na słab­szy popyt zagra­nicz­ny, nie­pew­ność han­dlu i niż­sze wydat­ki rzą­do­we w Alber­cie, głów­nej pro­win­cji pro­du­ku­ją­cej ropę w kra­ju. Dodał, że zatrud­nie­nie nadal jest na wyso­kim pozio­mie, a pła­ce rosną.