W śro­dę po połu­dniu syn­op­ty­cy zapo­wia­da­li dla Onta­rio gwał­tow­ne ule­wy i sil­ny wiatr, któ­re mają trwać do piątku

Spad­nie do 50 mili­me­trów desz­czu. Podmu­chy wia­tru do 90 km / h są moż­li­we od jutra w zachod­nim Quebe­cu oraz w rejo­nach King­ston i Bel­le­vil­le; mają osią­gnąć  70 km / hw rejo­nie Ottawy.

Bar­dzo praw­do­po­dob­ne że sil­ne ule­wy będą towa­rzy­szyć halo­we­eno­wym trick-or-treat.

Reklama

 

Wła­dze uczu­la­ją aby zbie­rać liście z kra­tek ście­ko­wych, gdyż ich zatka­nie może powo­do­wać podtopienia.