MONTREAL — Sytu­acja w Quebe­cu stop­nio­wo wra­ca do nor­my po przej­ściu jesien­nej wichu­ry któ­ra w pią­tek 1 listo­pa­da spo­wo­do­wa­ła poważ­ne szko­dy w całej pro­win­cji. Pręd­kość wia­tru prze­kra­cza­ła w wie­lu miej­scach 100km/h.

„Naj­gor­sze pra­wie wszę­dzie jest już za nami” — powie­dział mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go Gene­vie­ve Guil­bault pod­czas brie­fin­gu pra­so­we­go w sobotę.

Powo­dzie dotknę­ły róż­ne regio­ny Quebecu.

reklama

Ponad 700 000 domów wciąż nie ma prą­du. „W Estrie sytu­acja była nie­co trud­niej­sza”, przy­znał Guil­bault, któ­ry zgło­sił 250 pre­wen­cyj­nych ewa­ku­acji w Sher­bro­oke z powo­du pod­to­pień. Mini­ster powie­dział, że trzy­dzie­ści dróg zosta­ło zala­nych z powo­du inten­syw­nych opa­dów — w regio­nie spa­dło 100 mm deszczu.

Guil­bault poin­for­mo­wał, że tak­że 60 domów jest zala­nych w Cowan­svil­le w Mon­térégie. Powo­dzie dotknę­ły rów­nież Beauce.

Regio­nal­ne cen­tra koor­dy­na­cji dzia­ła­ją w regio­nach Estrie, Mon­térégie, Mau­ri­cie, Quebec City, Capi­ta­le-Natio­na­le, Chaudière-Appalaches.

O godzi­nie 10 w nie­dzie­lę w Hydro-Québec zgło­szo­no 3 856 awa­rii, któ­re obej­mo­wa­ły pra­wie pół milio­na odbiorców .

Naj­bar­dziej ucier­pia­ły regio­ny Mon­térégie (86 023 odbior­ców), Chau­di­ère-Appa­la­ches (67 391 odbior­ców), Capi­ta­le-Natio­na­le (50 983 odbior­ców), Mau­ri­cie (57 190 odbior­ców) i Lau­ren­ti­des (68 609 odbiorców).

Mini­ster ener­gii i zaso­bów natu­ral­nych Jona­tan Julien powie­dział, że ponad 500 zespo­łów zatrud­nia­ją­cych 1100 pra­cow­ni­ków w tere­nie napra­wia awarie.

Hydro-Québec otrzy­mał rów­nież wspar­cie z Nowe­go Brunsz­wi­ku, a  zespo­ły z Michi­gan były ocze­ki­wa­ne wieczorem.