Pro­win­cja ogło­si­ła, że ​​roz­wa­ża doda­nie pasów High Occu­pan­cy Toll (HOT) do auto­strad 410 i 403 oraz QEW w Bramp­ton, Mis­sis­sau­ga i Oakville.

Aby roz­ła­do­wać zagęsz­cze­nie ruchu w obsza­rze Gre­ater Toron­to i Hamil­ton, pro­win­cja roz­wa­ża doda­nie pasów HOT do czę­sto uży­wa­nych auto­strad w ramach nowe­go pro­jek­tu pilotażowego.

Miesz­kań­cy będą musie­li zaku­pić tyl­ko jed­no zezwo­le­nie na wszyst­kie pasy HOT czę­ści pilotażowej.

Reklama

Pasy HOT na 410 roz­cią­ga­ły­by się od Eglin­ton Ave­nue do Clark Boule­vard w Mis­sis­sau­ga i Bramp­ton, pod­czas gdy pasy na 403 roz­cią­ga­ły­by się od węzła 407/403 do 401 w Mis­sis­sau­ga, a pasy na QEW roz­cią­ga­ły­by się od Tra­fal­gar Road w Oakvil­le do linii Guelph w Burlington.

Koszt zezwo­le­nia wyno­sił­by oko­ło 180 dol za trzy­mie­sięcz­ny okres .Dodat­ko­wo, od listo­pa­da 2021 r., zosta­nie udo­stęp­nio­nych do sprze­da­ży dodat­ko­wych 500 zezwo­leń na pasy HOT, co daje w sumie oko­ło 1350 zezwo­leń na każ­dy trzy­mie­sięcz­ny okres.

„Natę­że­nie ruchu na naszych auto­stra­dach   to od daw­na pro­blem, dla któ­re­go potrze­bu­je­my kre­atyw­nych roz­wią­zań. Nie mogę się docze­kać, aby zoba­czyć wyni­ki roz­sze­rze­nia pilo­ta­żu pasów HOT na  ruchli­we odcin­ki auto­strad 410 i 403” – stwier­dził Deepak Anand, MPP w Mississauga-Malton