Mia­sto Mis­sis­sau­ga ape­lu­je do miesz­kań­ców o pomoc w związ­ku z licz­ny­mi przy­pad­ka­mi cho­rych kojo­tów w czę­ści miasta.

Man­ge czy­li nuży­ca jest bar­dzo bole­sną cho­ro­bą skó­ry wywo­ły­wa­ną przez paso­żyt­ni­cze roz­to­cza, któ­ra cha­rak­te­ry­zu­je się bez­wło­sy­mi pla­ma­mi skó­ry, któ­re czę­sto pokry­te są rana­mi lub pogru­bio­ny­mi, twar­dy­mi  pla­ma­mi. Nuży­ca zwa­na też jet demo­de­ko­zą (łac. Demo­de­co­sis) wywo­ły­wa­na jest przez paso­ży­ty z rodzi­ny Demo­di­ci­dae. Może ata­ko­wać wie­le gatun­ków zwie­rząt. Według Ame­ri­can Ken­nel Club, jest powszech­na u bez­pań­skich psóch i szcze­niąt, a cza­sem jest widy­wa­na u zwie­rzęt domo­wych, któ­re zosta­ły zaniedbane.

Dokła­da­my wszel­kich sta­rań, aby rato­wać i reha­bi­li­to­wać cho­re lub ran­ne zwie­rzę­ta ”, zapew­nia Para­than Moha­na­ra­jan, urzęd­nik ds. edu­ka­cji publicz­nej w Ani­mal Services..

reklama

Więk­szość oprzy­pad­ków zauwa­że­nia cho­rych kojo­tów mia­ła miej­sce w oko­li­cach Clark­son Rd, Tru­scott Rd i Hin­dhe­ad Rd.

„ Nasi urzęd­ni­cy nadal cho­dzą od drzwi do drzwi w dry­gim okrę­gu, aby edu­ko­wać miesz­kań­ców. Służ­by opra­co­wu­ją stra­te­gie, jak powstrzy­mać aktyw­ność kojo­tów i jak zabez­pie­czyć rodzi­ny i zwie­rzę­ta domo­we ”, mówi Mohanarajan.

Mis­sis­sau­ga Ani­mal Servi­ces koor­dy­nu­je obec­nie dzia­ła­nia ratow­ni­cze z Toron­to Wil­dli­fe Cen­tre aby wyła­py­wać i leczyć cho­re kojoty.

Jeśli zoba­czy­my cho­re­go kojo­ta, powin­ni­śmy zadzwo­nić do Ani­mal Servi­ces na numer 905–615-3000.

Wyle­czo­ne kojo­ty są uwol­nia­ne w odle­gło­ści 1 km od miej­sca, w któ­rym zosta­ły schwytane.