Polo­nia Cana­dian Insti­tu­te for Histo­ri­cal Stu­dies zapra­sza do Mis­sis­sau­ga Cen­tral Libra­ry na eks­po­zy­cję upa­mięt­nia­ją­cą 38 rocz­ni­cę wpro­wa­dze­nia przez wła­dze komu­ni­stycz­ne w Pol­sce sta­nu wojen­ne­go, któ­re­go celem było zatrzy­ma­nie prze­mian demo­kra­tycz­nych zapo­cząt­ko­wa­nych utwo­rze­niem Wol­ne­go Związ­ku Zawo­do­we­go „ Soli­dar­ność” w sierp­niu 1980 roku.

Jed­nym z celów wysta­wy jest przy­po­mnie­nie odbior­cy kana­dyj­skie­mu istot­ne­go wkła­du Pola­ków w oba­le­nie tota­li­tar­ne­go komu­ni­stycz­ne­go sys­te­mu w Euro­pie Wschod­niej i Cen­tral­nej.
Wybór archi­wal­nych doku­men­tów, ulo­tek, foto­gra­fii, pla­ka­tów oraz pra­sy i wydaw­nictw dru­gie­go obie­gu z lat 1980 — 1989, pocho­dzą­cych ze zbio­rów insty­tu­tu, pre­zen­to­wa­ny jest w wysta­wo­wych gablo­tach znaj­du­ją­cych się na trze­cim pię­trze obok Cana­dia­na Reading Room.


Eks­po­zy­cja jest udo­stęp­nio­na do zwie­dza­nia od 2 do 28 grud­nia 2019 roku w Mis­sis­sau­ga Cen­tral Libra­ry, 301 Burn­ham­thor­pe Rd W., 3 pię­tro (Arts and History).