Histo­rycz­na wizy­ta Kanc­lerz Ange­li Mer­kel w Pań­stwo­wym Muzeum Auschwitz – Bir­ke­nau w Oświę­ci­miu zbie­ga się z innym wyda­rze­niem, któ­re zapla­no­wa­ne zosta­ło naza­jutrz po tej wizy­cie. Tym razem w Tar­no­wie — miej­scu, któ­re zwią­za­ne jest ści­śle z gene­zą KL Auschwitz.

7 grud­nia br. (sobo­ta) w tym dru­gim co do wiel­ko­ści mało­pol­skim mie­ście odbę­dzie się zjazd zało­ży­ciel­ski Spo­łecz­ne­go Komi­te­tu Obcho­dów Rocz­ni­cy Pierw­sze­go Trans­por­tu Pol­skich Więź­niów do KL Auschwitz 14 czerw­ca 1940 r. — Naro­do­we­go Dnia Pamię­ci o Ofia­rach Nie­miec­kich Obo­zów Kon­cen­tra­cyj­nych i Obo­zów Zagłady.

Na apel wysto­so­wa­ny kil­ka dni temu w imie­niu gru­py ini­cja­to­rów tego przed­się­wzię­cia i zamiesz­czo­ny w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, odpo­wie­dzie­li już przed­sta­wi­cie­le kil­ku­dzie­się­ciu śro­do­wisk i orga­ni­za­cji spo­łecz­nych z Pol­ski i zagra­ni­cy, potwier­dza­jąc swo­je przy­by­cie na zjazd. Wyra­zy popar­cia dla tej ini­cja­ty­wy spły­wa­ją do nas codzien­nie z całe­go świata.

Impul­sem do powo­ła­nia Komi­te­tu jest chęć przy­go­to­wa­nia jak naj­peł­niej­sze­go pro­gra­mu obcho­dów zbli­ża­ją­cej się 80. rocz­ni­cy pierw­sze­go trans­por­tu do KL Auschwitz. Nato­miast celem two­rzo­ne­go Komi­te­tu jest pod­ję­cie kon­se­kwent­nych dzia­łań, któ­re mają dopro­wa­dzić do trwa­łe­go pod­nie­sie­nia ran­gi i upo­wszech­nie­nia obcho­dów świę­ta pań­stwo­we­go 14 czerw­ca. Zosta­ło ono usta­no­wio­ne przez pol­ski Sejm 13 lat temu, jako efekt wie­lo­let­nich sta­rań b. więź­niów I Trans­por­tu sku­pio­nych wokół Chrze­ści­jań­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Oświę­cim­skich, w rocz­ni­cę pierw­szej depor­ta­cji do naj­więk­sze­go nie­miec­kie­go obo­zu zagła­dy, któ­re­go uczest­ni­ka­mi byli pol­scy więź­nio­wie poli­tycz­ni, przede wszyst­kim uczest­ni­cy two­rzą­ce­go się ruchu oporu.

Obóz KL Auschwitz, któ­ry sta­nął na zie­miach pod­bi­tych, bez­po­śred­nio włą­czo­nych do III Rze­szy, został bowiem stwo­rzo­ny przez Niem­ców dla Pola­ków. Pola­cy byli pierw­szy­mi ofia­ra­mi tego obo­zu, przez kolej­ne dwa lata sta­no­wiąc tu zde­cy­do­wa­ną więk­szość prze­trzy­my­wa­nych i mor­do­wa­nych. Pol­scy oby­wa­te­le sta­no­wi­li tak­że więk­szość ofiar tego gigan­tycz­ne­go miej­sca zagła­dy w całym okre­sie jego funk­cjo­no­wa­nia. Fak­ty te są albo nie­zna­ne opi­nii mię­dzy­na­ro­do­wej, albo w dziw­ny spo­sób marginalizowane.

Miej­sce nasze­go spo­tka­nia tak­że nie jest przy­pad­ko­we. To miej­sce sym­bo­licz­ne. Tar­nów to nie tyl­ko miej­sce, skąd 14 czerw­ca 1940 r. wyru­szył pierw­szy trans­port więź­niów do KL Auschwitz, ale tak­że miej­sce, w któ­rym już 28 sierp­nia 1939 r. śmierć – w wyni­ku wybu­chu bom­by pod­ło­żo­nej przez nie­miec­kich dywer­san­tów na tam­tej­szym dwor­cu kole­jo­wym — ponio­sło 20 osób. Regu­lar­ne dzia­ła­nia wojen­ne roz­po­czę­ły się czte­ry dni póź­niej, ale ofia­ry tego zama­chu na pew­no nie były ofia­ra­mi cza­su poko­ju.
Musi­my to jesz­cze raz wyraź­nie pod­kre­ślić: pierw­sze ofia­ry wojen­nej heka­tom­by roz­pę­ta­nej przez Niem­ców to byli Pola­cy. Żad­ne inne pań­stwo i spo­łe­czeń­stwo nie ponio­sło w cza­sie II woj­ny świa­to­wej takich strat pro­cen­to­wych w lud­no­ści, jak Polska.

W imie­niu inicjatorów

Bar­ba­ra Gau­tier Woj­na­row­ska
b. pol­ska więź­niar­ka KL Auschwitz nr obo­zo­wy 83638
uczest­nicz­ka spo­tka­nia z Kanc­lerz Ange­lą Mer­kel w Oświę­ci­miu
Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Kon­ty­nu­ato­rów Pamię­ci
o Zagła­dzie Naro­du Pol­skie­go – Pra­wo do Prawdy


Dro­dzy przyjaciele !

Zbli­ża się okrą­gła rocz­ni­ca dra­ma­tycz­ne­go wyda­rze­nia, któ­rym Tar­nów “wje­chał” do histo­rii powszech­nej. Wyda­rze­nia, któ­re co praw­da docze­ka­ło się kil­ka­na­ście lat temu corocz­ne­go upa­mięt­nie­nia w posta­ci Naro­do­we­go Dnia Pamię­ci o Ofia­rach Nie­miec­kich Nazi­stow­skich Obo­zów Kon­cen­tra­cyj­nych, ale nie docze­ka­ło się — jak dotąd — tak spek­ta­ku­lar­nych i powszech­nych obcho­dów jak inne waż­ne naro­do­we rocz­ni­ce. Nie docze­ka­ło się rów­nież kon­se­kwent­ne­go zain­te­re­so­wa­nia i odpo­wied­niej pro­mo­cji ze stro­ny naj­wyż­szych władz RP, cze­go dowo­dem jest brak obec­no­ści gło­wy pań­stwa na wszyst­kich dotych­cza­so­wych obcho­dach tej rocz­ni­cy w Tar­no­wie i Oświęcimiu.

W ten spo­sób mar­nu­je się poten­cjał daty 14 czerw­ca 1940, jako natu­ral­ne­go narzę­dzia do odpie­ra­nia coraz licz­niej­szych aktów fał­szo­wa­nia histo­rii II woj­ny świa­to­wej, w tym przed­sta­wia­nia nasze­go naro­du nie jako ofiar nie­miec­kich zbrod­ni, ale jako ich spraw­ców lub dobro­wol­nych pomoc­ni­ków zbrodniarzy.

Mamy nadzie­ję, że obcho­dy 80. rocz­ni­cy pierw­szej depor­ta­cji do KL Auschwitz — bo oczy­wi­ście o nich pisze­my — zmie­nią coś w tym smut­nym obra­zie na lep­sze. Nie może­my już jed­nak pole­gać wyłącz­nie na nadziei.

Pamięć o tym, że naj­więk­szy NIEMIECKI obóz zagła­dy powstał z myślą o pol­skich więź­niach — patrio­tach i to oni przez kolej­ne dwa lata sta­no­wi­li tam zde­cy­do­wa­ną więk­szość prze­trzy­my­wa­nych i mor­do­wa­nych, wciąż napo­ty­ka na licz­ne pro­ble­my. Rów­nież na tere­nie same­go obo­zu, sta­no­wią­ce­go dziś jed­no z naj­bar­dziej zna­nych na świe­cie muze­ów.
Nie ina­czej wyglą­da sytu­acja w przy­pad­ku wie­lu innych nie­miec­kich kace­tów i pozo­sta­łych miejsc doko­ny­wa­nia nie­zmie­rzo­nych nie­miec­kich zbrod­ni na pol­skich obywatelach.

Dla­te­go z przy­ja­ciół­mi z całe­go kra­ju i zagra­ni­cy powo­łu­je­my — pod prze­wod­nic­twem b. więź­niar­ki KL Auschwitz, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia “Pra­wo do Praw­dy” Pani Bar­ba­ry Woj­na­row­skiej Gau­tier nr obo­zo­wy 83638 — Spo­łecz­ny Komi­tet Obcho­dów 14 czerw­ca 2020. Jego zada­niem będzie posze­rze­nie pro­gra­mu i sta­ły lob­bing na rzecz orga­ni­za­cji moż­li­wie god­nych i peł­nych uro­czy­sto­ści. Takich, któ­re włą­czą do ich prze­ży­cia nie tyl­ko spo­łecz­no­ści lokal­ne Tar­no­wa, Oświę­ci­mia oraz śro­do­wi­ska bez­po­śred­nio zain­te­re­so­wa­ne tą tema­ty­ką, ale całą wspól­no­tę naro­do­wą, roz­cho­dząc się sze­ro­kim echem po świecie.

Niko­go nie wyklu­cza­my. Każ­dy dobry pomysł i każ­da życz­li­wa para rąk się w tym szla­chet­nym, ambit­nym dzie­le przy­da­dzą.
Pro­si­my, zgła­szaj­cie się do udzia­łu w zjeź­dzie zało­ży­ciel­skim Komi­te­tu i jego pra­cach.
Dekla­ra­cje (wraz z krót­ką infor­ma­cją o sobie i repre­zen­to­wa­nym przez sie­bie środowisku/ ruchu/ sto­wa­rzy­sze­niu) moż­na skła­dać pod adre­sem: kontakt@14czerwca.pl

Pro­si­my tak­że o skła­da­nie dekla­ra­cji współ­pra­cy i pomo­cy w nagło­śnie­niu naszej ini­cja­ty­wy. Chce­my, aby w pierw­szej fazie infor­ma­cja o niej dotar­ła do wszyst­kich orga­ni­za­cji i osób zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w Komi­te­cie, a uzgod­nio­ne przez Komi­tet szcze­gó­ły tej ini­cja­ty­wy tra­fi­ły potem do wszyst­kich naszych roda­ków w kra­ju i zagra­ni­cą.
Cze­ka­my na Was i Waszą pomoc!

W imie­niu ini­cja­to­rów powo­ła­nia Komi­te­tu i gospo­da­rzy zjaz­du zało­ży­ciel­skie­go
Bar­ba­ra Woj­na­row­ska Gau­tier
Piotr Dzi­ża