Ame­ry­kań­ski stan Waszyng­ton jako pierw­szy w USA zale­ga­li­zo­wał kom­po­sto­wa­nie ludz­kich zwłok. Od maja przy­szłe­go roku zwło­ki osób zmar­łych na tere­nie sta­nu będzie moż­na prze­ra­biać na nawóz i uży­wać na przy­kład w ogrodnictwie.
[yop_poll id=“4”]
Jak pisze agen­cja AFP, pro­eko­lo­gicz­ny guber­na­tor sta­nu Waszyng­ton Jay Inslee pod­pi­sał we wto­rek akt praw­ny zezwa­la­ją­cy na kom­po­sto­wa­nie ludz­kich zwłok. Argu­men­tem prze­ma­wia­ją­cym za prze­ra­bia­niem zmar­łych na nawóz ma być fakt, iż wydzie­la się przy tym do atmos­fe­ry mniej dwu­tlen­ku węgla niż w przy­pad­ku zwy­kłe­go pochów­ku lub kre­ma­cji. Pro­ces kom­po­sto­wa­nia zwłok ofi­cjal­nie nazwa­no „rekom­po­zy­cją”.