W sobo­tę 7 grud­nia w pol­skiej szko­le sobot­niej im. M. Koper­ni­ka w Mis­sis­sau­dze odby­ły się tra­dy­cyj­ne Jaseł­ka, sala gim­na­stycz­na wypeł­nio­na była po brze­gi. Wystę­py nagro­dzo­no grom­ki­mi okla­ska­mi. Zebra­nych przy­wi­tał dyrek­tor szko­ły Tamer Butros, modli­twę popro­wa­dził kape­lan szko­ły o. Paweł Pilar­czyk OMI, życze­nia prze­ka­za­ła rów­nież p.konsul z Kon­su­la­tu w Toronto.