W sobot­ni wie­czór, w Toron­to, trzej męż­czyź­ni zosta­li postrze­le­ni pod­czas strze­la­ni­ny z udzia­łem dwóch jadą­cych  pojaz­dów na auto­stra­dzie 400.

Poli­cja zosta­ła wezwa­na na sta­cję ben­zy­no­wą na pół­noc­ny mia­sta oko­ło 19:00 po tym, jak trzy ofia­ry, któ­re zosta­ły postrze­lo­ne,  zje­cha­ły z Hwy. 400 i zgło­si­ły incydent.

Insp. Sta­cey Davis powie­dzia­ła dzien­ni­ka­rzom, że ofia­ry jadąc na połu­dnie ruchli­wą auto­stra­dą, mię­dzy Ste­eles Ave. W. a Finch Ave. W., zosta­ły ostrze­la­ne z inne­go samochodu.

reklama

Kie­row­ca, mimo postrze­le­nia  był w sta­nie dotrzeć na sta­cję ben­zy­no­wą. Po stro­nie kie­row­cy pojaz­du znaj­do­wa­ły się dziu­ry po kulach.

Davis powie­dzia­ła, że jed­na z ofiar zosta­ła postrze­lo­na w ple­cy, a dru­ga w łydkę.

Trze­ci męż­czy­zna został postrze­lo­ny w gło­wę i w sobo­tę wie­czo­rem wal­czył o życie.

Na auto­stra­dzie zna­le­zio­no łuski, na czas docho­dze­nia pasy ruchu 400 zamknięto.

Poli­cja pro­si o kon­takt oso­by, któ­re mają nagra­nia z kamer na desce rozdzielczej.

Jed­na z trzech ofiar w nie­dzie­lę zmar­ła w szpitalu.

Zosta­ła ziden­ty­fi­ko­wa­na jako 28-let­ni Ter­ren­ce Agtual.

W nie­dzie­lę wie­czo­rem poli­cja potwier­dzi­ła, że ​​strze­la­ni­na była zama­chem na kon­kret­ną osobę.

Jed­nost­ka ds. zabójstw prze­ję­ła śledztwo.